Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:40:57

Tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten Ei PM2023:08

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2023 genomfört tillsyn av leveranssäkerheten i de lokala elnäten. Målet har varit att kontrollera att elnätsföretagen vidtar åtgärder för att elanvändare inte ska drabbas av att överföringen av el är av dålig kvalitet samt att möjliggöra en uppföljning av att elnätsföretagen genomför de leveranssäkerhetshöjande åtgärder som redovisats. Underlaget för tillsynen har utgjorts av de uppgifter som elnätsföretagen redovisat till Ei vid den årliga avbrottsrapporteringen för avbrott som inträffat under kalenderåret 2022. Resultaten från tillsynen presenteras i detta pm.