Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:35:45

Övervägda ändringar av befintliga incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen för elnätsföretag Ei PM2023:01

Energimarknadsinspektionen (Ei) ser för närvarande över hur incitamenten för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i elnätsföretagens intäktsramar inför nästa tillsynsperiod 2024–2027 ska beräknas. Ei sammanställer i denna promemoria våra överväganden avseende ändringar av befintliga incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande.
Det främsta syftet med denna promemoria är att ge intressenter en möjlighet att lämna sina synpunkter på våra överväganden avseende ändringar av de befintliga incitamenten innan beslut fattas om nätföretagens intäktsramar.