Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:42:33

Främjande av ett mer flexibelt elsystem - deluppdrag 5 Ei R2023:18

2022 fick Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät), Energimarknadsinspektionen (Ei), Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet. Uppdraget är indelat i fem deluppdrag och genom denna rapport slutredovisar vi det femte deluppdraget. Rapporten är myndigheternas gemensamma och Ei har varit samordningsansvarig för rapporten. I enlighet med uppdraget har myndigheterna i denna rapport gemensamt gjort en bedömning av behoven av flexibilitet och hur olika flexibilitetsresurser kan bidra med flexibilitet i elsystemet för vintrarna 2023/2024, 2025/2026 och 2030/2031. Vi har sammanställt en kartläggning av pågående arbete på myndigheterna inom området. Vidare innehåller rapporten ett förslag till handlingsplan baserad på både tidigare presenterade samt nya åtgärdsförslag. Slutligen beskrivs ytterligare områden som identifierats sedan den senaste delredovisningen och som myndigheterna gemensamt ser behov av att fortsätta utreda. För mer information se Ei:s regeringsuppdrag 2023.