Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:04:55

Årlig uppdatering av tillförlitlighetsnormen för Sverige Ei R2023:19

I november 2022 beslutade regeringen om en tillförlitlighetsnorm för Sverige på 1 timme per år, baserat på Ei:s förslag i rapporten "Ei:s förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige" (Ei R2021:05). I samband med beslutet fick Ei i uppdrag av regeringen att se över tillförlitlighetsnormen årligen, och vid behov föreslå en ny. Uppdraget ska rapporteras vid två tillfällen – senast den 1 januari 2024 och senast den 1 januari 2025. Denna rapport är den första avrapporteringen till regeringen. I årets uppdatering beräknar Ei tillförlitlighetsnormen till 1,16 timme per år. Eftersom denna inte skiljer sig väsentligt från den beslutade normen på 1 timme per år, föreslår Ei ingen ny tillförlitlighetsnorm. I rapporten beskrivs hur den uppdaterade normen beräknats och de förändringar som gjorts jämfört med beräkningarna år 2021.