Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 18:16:42

Översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar Ei R2021:04

I den här rapporten kan du ta del av Energimarknadsinspektionens (Ei) översyn av den del av regleringen i ellagen som handlar om att producenter med en produktionsanläggning som kan leverera en effekt om högst 1 500 kilowatt inte betalar full nätavgift. Vi har också kartlagt inmatningstariffernas utformning och hur undantaget tillämpas, samt beskrivit vilka kostnader och nyttor som elproduktion för med sig. Slutligen ingår också en analys av de ekonomiska förutsättningarna för ägare av vissa produktionsanläggningar av förnybar el som gjort tidiga investeringar inom ramen för elcertifikatsystemet.