Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Beräkning av värdet av förlorad last (VoLL) - Ei PM2021:01

Ei har i enlighet med artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen) beräknat värdet av förlorad last (VoLL) för Sverige. VoLL har beräknats utifrån den metod som avses i artikel 23.6 i elmarknadsförordningen och som byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) fattade beslut om den 2 oktober 2020. VoLL definieras i elmarknadsförordningen som en uppskattning av det högsta elpris som kunder är villiga att betala för att undvika elavbrott. Beräkningen av VoLL presenteras i denna promemoria.