Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:10:39

Tillsyn gällande efterlevnad av transparensförordningen 2015-2018 - Ei R2018:02

Energimarknadsinspektionen (Ei) granskar att transparensförordningen efterlevs och att marknadsaktörerna informerar marknaden om otillgänglighet i produktionsanläggningar, förbrukningsanläggningar eller transmissionslinjer som påverkar överföringskapaciteten mellan elområden. Ei har under perioden juni 2015 till januari 2018 genomfört ett tillsynsprojekt där berörda aktörer besökts och de fått redogöra för de rutiner de har för att säkra regelefterlevnaden. Resultatet av tillsynen presenteras i denna rapport.