Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:36:20

Elnätstariffer - behövs mer regler om avgifternas utformning - Ei R2012:14

För att uppnå klimatpolitiska mål inom energiområdet, förväntas att elanvändarna vara mer aktiva som elkonsumenter. Genom ökad efterfrågeflexibilitet ska de bidra till att hantera framtida volymer av lokalt producerad förnybar el och på så sätt delta i att balansera elnäten. För det krävs mer sofistikerade elnätstariffer som varierar med belastningen. Med timmätning får elnätsföretagen möjligheter att utforma tariffer som ger incitament till både energieffektiviseringar och mer effektivt utnyttjande av elnäten. Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslår att reglerna för hur elnätsföretagen utformar sina avgifter bör ändras så att de underlättar för kunderna att påverka sina kostnader och bidrar till att elnäten utnyttjas effektivare.