Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:04:32

Nettodebitering - Förslag till nya regler för användare med egen elproduktion - Ei R2010:23

Intresset från elanvändare att investera i egen elproduktion ökar. Främst handlar det om solcellsanläggningar och småskaliga vindkraftverk. Idag finns det cirka ett tusental elanvändare i Sverige som producerar sin egen el. Den egna produktionen används i första hand som ett komplement till den elförbrukning som kunden tar ut från elnätet. Ett sätt att öka lönsamheten i egen elproduktion är att införa regler om nettodebitering. Med nettodebitering avses att elhandels‐ och elnätsföretag debiterar elanvändare med egen elproduktion baserat på nettot av uttagen och inmatad el under en viss tidsperiod. Det finns idag inte några regler om nettodebitering i Sverige. Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag att utreda vilka för‐ och nackdelar ett införande av en reglering om nettodebitering skulle innebära, samt vilka effekter detta skulle få för skyldigheten att betala energiskatt på el och andra eventuella konsekvenser. I uppdraget ingår att göra en bedömning om det är lämpligt att införa en reglering om nettodebitering. I rapporten finns förslag att reglerna ska ändras så att elnätsföretagen endast får basera sina nätavgifter på nettot av uttagen och inmatad el.