Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 16:41:16

Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion - Ei R2010:17

Biogas har möjlighet att utgöra en viktig del i Sveriges omställning till ett förnybart energisystem. Potentialen för svensk biogasproduktion i Sverige överstiger Sveriges nuvarande förbrukning av såväl naturgas som biogas. På sikt kan inhemsk biogas bidra till att göra Sverige mindre beroende av fossil energi. Detta är i linje med det långsiktiga energipolitiska målet att biogas på sikt ska fasa ut naturgasen från den svenska gasmarknaden. Det är önskvärt att så stor del av biogasen som möjligt förs in på naturgasnätet. Det finns två uppenbara fördelar med detta. För det första är det samhällsekonomiskt ineffektivt att inte utnyttja befintligt rörledningssystem för distribution av biogas när ett sådant finns inom rimligt geografiskt avstånd. För det andra innebär ökad införsel av biogas på naturgasnätet att försörjningstryggheten i nätet förbättras. Energimarknadsinspektionen (Ei) utredde 2009 en rad åtgärder rörande hur en successiv övergång till biogasen i naturgasnätet skulle kunna genomföras. Ett av åtgärdsförslagen innebar ett förändrat gränssnitt med avseende på renings‐ och spetsningsförfarandet. Mot bakgrund av detta har Ei i fått i uppdrag att analysera alternativa gränsdragningar mellan biogasproduktion och nätverksamhet samt komplettera naturgaslagen med särskilda bestämmelser som tar hänsyn till inmatning och överföring av biogas.