Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:18:49

Ei fortsätter tillsyn kopplad till mätning av el

De senaste åren har Energimarknadsinspektionen (Ei) genomfört flera planlagda tillsynsinsatser kopplade till mätning av el. Ei har dels granskat hur elnätsföretagen informerar sina kunder vid byte av elhandlare och vid inflyttning. Dels om företagen klarar tidsgränsen på tre månader vid byte av mätmetod. Tillsynen inom båda dessa områden fortsätter även under 2023.

Korrekta mätvärden, information om den egna elförbrukningen samt rätt utformat meddelande till kunden i samband med byte av elhandlare och vid inflyttning är en förutsättning för en fungerande elmarknad där kunder kan göra aktiva val gällande sin elförbrukning och sitt elavtal.

För de kunder som vill teckna timprisavtal med sin elhandlare, är det dessutom nödvändigt att ha tillgång till timvis mätning.

Byte av mätmetod inom tre månader - granskning 2020 och 2022

Under 2020 och 2022 granskade Ei hur elnätsföretag lever upp till regeln om byte av mätmetod inom tre månader.

När en kund ingår ett timprisavtal hos ett elhandelsföretag ska elhandelsföretaget skicka begäran om timmätning till kundens elnätsföretag. Nätföretaget ska sedan byta mätmetod, och elmätare om det behövs, inom tre månader.

Tillsynen 2020, då tio elnätsföretag granskades, visade att det förekom brister dels vad gäller nätföretagens byte av mätmetod, dels hur de tillhandahåller historiska förbrukningsuppgifter. Resultatet av tillsynen finns i Tillsyn av regler för mätning, beräkning och rapportering av el Ei PM2020:07.

Tillsynen fortsatte 2022 då ytterligare tio elnätsföretag granskades, dock granskades inte hanteringen av historisk förbrukning. Vid den tillsynen sågs förbättringar. Många nätföretag klarade att följa tremånadersregeln. Sex nätföretag uppgav att de inte hade några problem att byta mätmetod inom tre månader. Två nätföretag uppgav att de i samband med Ei:s granskning upptäckte ett fåtal fall där de inte klarat att byta mätmetod inom tre månader, men att de har hanterat dessa fall och justerat sina rutiner. Två nätföretag har haft några fler fall, vilka de har åtgärdat.

Ei fortsätter tillsyn av byte av mätmetod 2023

Ei har nu påbörjat granskning av ytterligare tio företag för att se hur de följer reglerna om att de ska byta mätmetod, och elmätare om det behövs, inom tre månader efter att kunden begärt det.

Meddelande till kund – brister finns och tillsynen fortsätter 2023

Under 2021 och 2022 granskade Ei hur ett knappt sextiotal elnätsföretag informerade sina kunder i samband med byte av elhandlare eller vid inflyttning. Enligt Ei:s föreskrifter ska elnätsföretaget, i samband med att elnätsföretagen mottagit en anmälan om påbörjande eller övertagande av elleverans, utan dröjsmål meddela kunden detta.

Meddelandet ska innehålla en rad olika uppgifter, bland annat tidpunkt för påbörjande eller övertagande, och vilken elleverantör (elhandlare) som anmält detta till nätföretaget. Meddelandet till kunden ska även innehålla orsaken till meddelandet (påbörjande eller övertagande).

Ei har granskat att meddelandet innehåller korrekta uppgifter och att det skickas till kunden utan dröjsmål, vilket innebär sju dagar.

– Ett meddelande ger kunden möjlighet att reagera om ett påbörjande eller övertagande av elleverans genomförts mot kundens vilja. Därför är det angeläget att kunden utan dröjsmål får ett korrekt meddelande från elnätsföretaget, säger Sara Carlbom, jurist på Ei.

Eftersom tillsynen 2021 visade att de flesta elnätsföretag inte följde reglerna startade Ei en ny tillsyn i september 2022 där ytterligare fjorton nätföretag granskades. Ei konstaterar att det fortfarande är många som inte lever upp till kraven. Endast fyra av de fjorton granskade elnätsföretagen uppfyllde reglerna.

– Vi ser det som bekymmersamt att nätföretagen inte meddelar sina kunder som de ska, säger Lena Jaakonantti, analytiker på Ei. Många nätföretag blandar ihop kravet på att meddela kunden med sina egna behov som nätägare, men de meddelanden som omfattas av granskningen är först och främst till för kunden.

Resultatet av den första tillsynen 2021 och 2022 sammanfattades i promemorian Tillsyn mätning och rapportering - Granskning av elnätsföretagens meddelande till kund i samband med påbörjande och övertagande av elleverans Ei PM2022:06

Ei kommer att fortsätta tillsynen inom detta område under 2023.

Parallellt öppnar Ei även tillsyn i de fall då det kommer in en anmälan till Ei. Den senaste tiden har Ei fått in flera anmälningar som handlar om mätning och rapportering av mätvärden. Mer om det går att läsa här: Elkunder har rätt att få sin elförbrukning mätt och sin elfaktura i tid

Lagar och regler som ligger till grund för tillsynen

Meddelande till kund

Bestämmelser som tillsynen grundas på är:

Byte av mätmetod

Bestämmelser som tillsynen grundas på är:

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter