Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:23:24

Ei granskar hur elnätsföretagen informerar sina kunder vid byte av elhandlare och vid inflyttning

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu inlett en tillsyn för att säkerställa att elnätsföretagen följer ellagen och Ei:s föreskrifter när det gäller att informera kunden vid leverantörsbyte och vid flytt till ny bostad. Samtliga elnätsföretag ingår i granskningen.

Elnätsföretagen har en skyldighet både enligt ellagen (8 kap. 6 § fjärde stycket) och enligt 11 kap. 18 § i Ei:s föreskrifter (EIFS 2016:2) att informera sina kunder när det sker ett leverantörsbyte. Ett sådant meddelande ska även skickas till kunden i samband med flytt till ny bostad. Det är bland annat viktigt för att säkerställa att det inte sker ett leverantörsbyte mot kundens vilja eller vetskap.

– Tyvärr förekommer det oseriösa affärsmetoder inom elhandelsområdet som gör att det då och då sker leverantörsbyten utan kundens vetskap. Därför är det viktigt att elnätsföretaget meddelar kunden så snart de får information om ett byte så att kunden har möjlighet att reagera om det skulle vara något som inte stämmer, säger Tor Ny, jurist på Ei.

Alla elnätsföretag ingår i tillsynen
Samtliga elnätsföretag ingår i granskningen av hur elnätsnätföretagen lever upp till skyldigheten att lämna information till kunder i samband med leverantörsbyte och vid flytt.

– Vi valde att göra en bred tillsyn eftersom det här är en viktig fråga. Visar det sig att elnätsföretagen har goda rutiner för det här så är det bra. Saknas rutiner är det viktigt att det åtgärdas, säger Tor Ny.

Tillsynen pågår fram till sommaren 2021 och resultatet kommer därefter att redovisas i en promemoria.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätföreskrifterna), konsoliderad version. Pdf, 750.6 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter