Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-25 03:29:51

Se vad andra har frågat

Här kan du ta del av utvalda frågor och svar som vi fått in till innovationscentret. Frågorna har anonymiserats och i vissa fall anpassats för att tilltala en bredare målgrupp. Vi fyller på med fler frågor och svar löpande.

Så svarar vi

Vi vägleder alltid utifrån vår expertis, rådande rättsläge och den information som finns tillgänglig när vi får in frågorna. Det här innebär att praxis eller ny lagstiftning kan göra att svaret förändras i ett senare skede. Vi agerar inte rådgivande och kan heller inte lämna förhandsbesked i specifika frågor.

Vi strävar efter att svara så tydligt och informativt som möjligt men svaren styrs också till stor del av detaljeringsgraden på frågorna. Vår ambition är även att så långt det är möjligt hänvisa till tillämpliga bestämmelser, rapporter eller annan information som kan vara relevant för ämnet i frågan.

Vår motto är ett gemensamt lärande vilket vi vill ska genomsyra hela innovationscentrets arbete. Genom innovationscentret kan vi utvecklas tillsammans vilket vi hoppas både gynnar och påskyndar omställningen till framtidens energimarknader.

I dagsläget är det inte möjligt att ansöka om regulatoriska sandlådor hos Ei. Ei har beslutat att, som ett första steg, inrätta ett innovationscenter för att tillmötesgå innovatörers behov av att få svar på regulatoriska frågor och för att undersöka marknadens behov av regelutveckling.

Om regulatoriska sandlådor implementeras i framtiden finns det ett behov av vidare utredning för att identifiera förutsättningar för undantag och hur ett juridiskt ramverk skulle kunna utformas. Läs gärna mer om utredningen i Ei:s rapport: Ei R2023:03 Innovationscenter och regulatoriska sandlådor.

Här har vi listat några exempel på pågående arbete med regulatoriska sandlådor inom Europeiska unionen:

• The 2020 European Council conclusions on regulatory sandboxes (Rådets slutsatser om regulatoriska sandlådor och experimentklausuler som verktyg för ett innovationsvänligt, framtidssäkrat och motståndskraftigt regelverk som hanterar omvälvande utmaningar i en digital tidsålder Länk till annan webbplats. (2020/C 447/01))

The revised Better Regulation Toolbox Länk till annan webbplats. (2021 & 2023)

A new European Innovation Agenda Länk till annan webbplats. (2022)

The Commission's recommendation on permitting procedures and Power Purchase Agreements Länk till annan webbplats. (2022)

Regulatory sandboxes in the energy sector Länk till annan webbplats. (2023)

Net Zero Industry Act Länk till annan webbplats. (2023)

Uppdaterad 3 juli 2024

På sidan Elmarknaden, från rubriken Nominerade elmarknadsoperatörer och ner finns information som ger en övergripande bild av elmarknaden.

I Ei:s rapport Främjande av ett mer flexibelt elsystem Deluppdrag 5 konstaterar vi att flexibilitet är ett samlingsbegrepp och kan användas i olika sammanhang. I rapportens andra kapitlet redogör vi för nyttorna med flexibilitet, flexibilitetsleverantörer med mera. I Tabell 4 presenterar vi delmarknader på elmarknaden där flexibilitetsleverantörer kan bidra med sin flexibilitet (dagen före-marknaden, balansmarknad, lokala flexibilitetsmarknader med mera).

I rapporten Flexibilitet i distributionsnäten Deluppdrag 3 skriver vi mer om lokala flexibilitetsmarknader, EU-regler och annat som kan vara relevant. Här finns alla rapporter som hör till regeringsuppdraget Främja ett mer flexibelt elsystem.

Just nu pågår ett regelutvecklingsarbete bland annat om den nya nätkoden för efterfrågeflexibilitet, eller exempelvis elmarknadsdirektivet Länk till annan webbplats. (i Artikel 2 punkt 59 definieras energilagring).

Se även Specifikationer för flexibilitetsprodukter.

För att följa vårt arbete på området så skulle vi vilja tipsa om att prenumerera på Ei:s nyhetsbrev samt kika närmare på vår sida med publikationer. Sidan uppdateras löpande.

Ei har även ett dialogforum, som kallas för EFFEKT-dialogen där vi anordnar seminarier löpande under året. EFFEKT-dialogen riktar sig till alla aktörer på energiområdet, till exempel nätföretag, aggregatorer, operatörer för olika marknadsplattformar samt regioner och kommuner. Projektet startade 2020 och är en del av Ei:s uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet. På EFFEKT-dialogens projektsida finner du bland annat inspelningar från tidigare seminarium som till exempel Mer flexibilitet i elsystemet – hur når vi dit? och Visioner, utmaningar och lösningar för ett flexibelt elsystem.

Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet?
Här listar vi några länkar till externa sidor som kan vara intressanta. (Observera att detta är ej en uttömmande lista på marknadsplatser utan förslag):

Uppdaterad 3 juli 2024

Enligt reglerna behöver inte Ei godkänna nätutvecklings­planerna i formell mening, vilket gör att distributions­näts­företagen kan publicera dem även om dokumenten har brister. Däremot kan Ei genom tillsyn se till att distributions­­näts­företagen följer bestämmelserna i ellagen, förordningen och föreskrifterna (EIFS 2024:1). Ei planerar tillsyn efter att de slutgiltiga nätutvecklings­planerna är publicerade.

Vid en tillsyn kontrollerar Ei att distributions­näts­företagen har lämnat in och offentlig­gjort nätutvecklings­planerna, att de innehåller föreskrivna uppgifter samt att distributionsnätsföretagen genomfört och redogjort för det offentliga samrådet. Ei kommer också att följa upp att distributions­näts­företagen kommit in med nätutvecklingsplanerna och samrådsredogörelserna till Ei, samt att de finns publicerade på företagens webbsidor.

Om du anser att ett distributionsnätsföretag brister i sin redovisning av föreskrivna uppgifter eller på annat sätt inte uppfyller reglerna, så kan du anmäla det till Ei. Ei granskar då om anmälan kan prövas, det vill säga har den gjorts av någon som har ett intresse i saken, riktar den sig emot ett distributions­näts­företag och omfattas saken av vår tillsyn, sedan beslutar Ei om eventuell tillsyn.

ei.se/tillsyn kan du läsa mer om hur Ei gör tillsyn och vilka områden som valts ut för granskning.

Uppdaterad 3 juli 2024

Ett belastningsmotstånd, belastningsbank, resistor eller en så kallade ”load-bank”på elnätet kan bland annat användas under drift av förnybara energikällor, som till exempel vindkraftverk, för att göra sig av med överskottsenergi som elnätet inte kan ta emot, där effekten bland annat kan omvandlas till värme av ett kraftigt motstånd eller bank av element där värmen avlägsnas av ett forcerat luft- eller vattenkylningssystem.

För att anläggningar ska få ingå i kapitalbasen måste anläggningen användas i nätverksamheten enligt 5 kap 7 § ellagen (1997:857). Behövs och används en anläggning enligt ett nätföretag i nätverksamheten är det upp till nätföretaget att visa det i samband med inrapportering av uppgifter för intäktsram. En nätkoncessionshavare ska lämna de uppgifter som nätmyndigheten behöver för att bestämma intäktsramen (5 kap 4 § ellagen).

Kapitalbasen ska enligt 5 kap 7 § ellagen (1997:857) beräknas med utgångspunkt i de tillgångar som nätkoncessionshavaren använder för att bedriva nätverksamheten och med hänsyn till investeringar och avskrivningar under tillsynsperioden. Enligt samma bestämmelse ska en tillgång som inte behövs för att bedriva verksamheten anses ingå i kapitalbasen, om det skulle vara oskäligt mot nätkoncessionshavaren att bortse från tillgången.

Upplysningsvis hänvisar vi till den statliga utredningen SOU: 2023:64 som bland annat har utrett om den nationella intäktramsregleringen är förenlig med EU-rätten. I betänkandet föreslår utredningen att 5 kap. 7 § ellagen med hänvisning till att bestämmelser om beräkning av kapitalbasen inkräktar på Ei:s exklusiva befogenheter. Ett nytt regelverk är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2025. Med anledning av föreslagna ändringar pågår ett internt arbete på Ei med att se över eventuella konsekvenser av utredningens förslag. I det arbetet ingår också att utreda om den nuvarande nationella regleringen och de metoder som Ei är styrda av genom regleringen är förenliga med EU-rättens syften och mål.

Uppdaterad 3 juli 2024

Vill du ställa en fråga?

Prenumerera på våra nyheter

Försäkra dig om att inte missa några av våra uppdateringar, seminarier eller dokument genom att prenumerera på våra nyheter.

Här hittar du de senaste nyheterna och kan enkelt anmäla dig som prenumerant