Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:28:58

Elkunder har rätt att få sin elförbrukning mätt och sin elfaktura i tid

Som elkund har du rätt att få dina mätvärden varje månad tillsammans med en faktura för din elförbrukning. Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått in flera klagomål från kunder som inte fått sin elförbrukning mätt och därmed inte fått sin elfaktura i tid. Här kan du läsa vilka regler som gäller, om Ei:s tillsyn och vad du som kund kan göra om du är drabbad.

Uppmätta mätvärden, information om den egna elförbrukningen samt mätvärden som rapporteras till kundens elhandlare i rätt tid är en förutsättning för en fungerande elmarknad där kunder kan göra aktiva val när det gäller sin elförbrukning och sitt elavtal. Det är ett absolut krav att nätföretagen löpande mäter och rapporterar kundernas elanvändning.

För de kunder som vill teckna timprisavtal med sin elhandlare, är det dessutom nödvändigt att ha tillgång till timvis mätning. Den uppmätta och rapporterade elanvändningen ligger också till grund för det elstöd som kunden kan ha rätt till.

Brister vid mätning och rapportering

Ei har uppmärksammat att vissa nätföretag under flera månader varken mäter kundens användning av el, eller rapporterar kundens mätvärden till kunden, till kundens elhandlare eller till andra aktörer. I en del fall fungerar till exempel inte mätning och rapportering efter mätarbyte till elmätare som uppfyller funktionskraven, och i andra fall uppstår problem efter uteblivet mätarbyte. I vissa fall har kunderna överhuvudtaget inte fått någon mätare installerad.

Elnätsföretagens skyldighet

Ett nätföretag är skyldigt att mäta all överförd el i sitt elnät och att rapportera mätvärden. Det finns inga undantag från mätning av el. Det finns detaljerade krav i Ei:s mätföreskrifter om hur rapportering av mätvärden ska gå till. Om mätvärden inte kan samlas in av nätföretaget ska åtgärder vidtas så att insamlingen kan återupptas så snart som möjligt, men senast till nästa rapporteringstillfälle.

Reglerna om funktionskrav på elmätare beslutades av regeringen under slutet av juni 2018 och träder i kraft 1 januari 2025. Kraven innebär bland annat att mätarna ska klara av att mäta energi varje kvart och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. Nätföretagen har haft lång tid på sig att förbereda utrullning av nya mätare som uppfyller funktionskraven. Funktionskraven är EU-regler och kraven finns i både elmarknadsdirektivet (artikel 19–21) och i balansförordningen (EB).

Ei inleder tillsyn

Ei har fått många frågor och anmälningar från kunder som inte fått någon slutgiltig elräkning på flera månader eller som uppger att mätvärden saknas.

–Vi ser allvarligt på detta, säger Carl Johan Wallnerström, tillförordnad avdelningschef på Ei. Det är alltid viktigt att mätning och rapportering fungerar, men det är så klart särskilt viktigt när elpriset är högt. Det är en grundläggande skyldighet för nätföretag att mäta och rapportera och därför uppmanar vi drabbade kunder att anmäla till Ei. Vi har också öppnat tillsyn mot bland annat Vattenfall Eldistribution AB och LKAB Nät, eftersom det finns indikationer på att de har kunder som inte fått sin förbrukning mätt och rapporterad.

Så här gör du för att anmäla

Om du som kund inte kan ta del av dina mätvärden eller om du inte får en faktura bör du först kontakta ditt elnätsföretag och be dem förklara eller åtgärda. Om det inte hjälper, kan du anmäla till Ei.

Det här kan du anmäla

  • Om du inte får dina mätvärden, till exempel inte kan se dem på nätföretagets kundsidor, ”Mina sidor”.
  • Om din elhandlare inte får dina mätvärden.
  • Om du under flera månader inte får din faktura, eller fått preliminära fakturor, på nätavgiften från ditt nätföretag.
  • Om ditt elhandelsföretag inte får timmätvärden, utan månadsmätvärden, trots att nätföretaget timmäter din anläggning.

Uppge vilket elnätsföretag det gäller och ange ditt anläggnings-ID, det går att hitta på din elräkning och är en unik kod som innehållande 18 siffror.

Anmäl till Ei via formulär.

Du kan även kontakta oss via telefon, e-post eller brev. Kontaktuppgifter finns här: Kontakta Ei.

Har du frågor? Ställ din fråga i vårt konsumentforum eller använd kontaktformuläret på vår webbsida.

Det här ska kunden respektive nätföretaget göra

Som kund har du också vissa skyldigheter vad gäller mätutrustningen. En kund ska till exempel ge tillgång till mätarplatsen när nätföretaget behöver byta mätare. Kunden ansvarar för övrig utrustning som mätartavla, mätarskåp och mätarledningar och måste säkerställa att driftförhållandena, till exempel elsäkerheten, är så bra att nätföretagets personal kan byta mätaren. Om det inte går ska elnätsföretaget informera kunden om detta.

Kunden har också en skyldighet att kontakta elnätsföretaget om kunden upptäcker fel i den utrustning som företaget ansvarar för.

Elnätsföretaget ska se till att mätningen fungerar när de lämnar kundens anläggning. Om inte mätarbyte till rätt modell av mätare kan genomföras och om den gamla modellen inte längre fungerar, ska nätföretaget kunna göra en tillfällig lösning genom att till exempel sätta upp en annan modell av elmätare.

Regler för mätning och rapportering

Mätning av el regleras i ellagen (1997:857) Länk till annan webbplats., mätförordningen (1999:716) Länk till annan webbplats. och Ei:s mätföreskrifter (EIFS 2016:2) om mätning och rapportering av överförd el samt EIFS 2019:5 där funktionskraven på elmätare framgår. All användning av el i det koncessionspliktiga nätet ska mätas (6 kap. 1 § ellagen). Det finns inga undantag. En kund har rätt att få timmätning. Om kunden avtalar om timmätning med elhandelsföretag eller vill ha timmätning av andra skäl ska nätföretaget ordna timmätning. Detta ska ske inom tre månader och därefter ska kunden få timmätvärden.

Rapportering av mätvärden regleras också i ellagen, mätförordningen Länk till annan webbplats. och i Ei:s föreskrifter EIFS 2016:2. Ett nätföretag ska på begäran rapportera resultaten av de mätningar som görs till ett företag som elanvändaren har utsett (6 kap. 3 § ellagen). I mätföreskrifterna framgår att: Ett nätföretag är skyldigt att rapportera enskilda mätvärden till elleverantören i en schablonavräknad uttagspunkt senast den femte vardagen i månaden efter leveransperiodens slut. Ett nätföretag ska i en månadsmätt schablonavräknad uttagspunkt registrera mätvärden efter varje leveransperiods slut kl. 00.00 den första dagen i varje månad. Ett nätföretag ska rapportera rättade felaktiga och saknade timmätvärden senast den 12:e dagen efter mätdygnet. För schablonavräknade ska ett nätföretag inom skälig tid redovisa orsak till felet och inom ett dygn när mätvärdet är tillgängligt rapportera till berörda intressenter. I normalfallet är skälig tid fjorton dagar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter