Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 20:02:28

Tillsyn mätning och rapportering - Granskning av elnätsföretagens meddelande till kund i samband med påbörjande och övertagande av elleverans Ei PM2022:06

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2021 och 2022 granskat hur elnätsföretag uppfyller reglerna om nätföretagens underrättelseskyldighet till kund vid påbörjande och övertagande av elleverans enligt Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätföreskrifterna).