Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:58:24

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) utgör en betydelsefull del i ansökan om koncession. I den ska det tydligt framgå vilken påverkan den planerade ledningen får på omgivningen. En väl genomarbetad MKB minskar risken för kompletteringar och lång handläggningstid.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Syftet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att Energimarknadsinspektionen (Ei) ska kunna bedöma verksamhetens påverkan på omgivningen och miljön. MKB:n är ett viktigt underlag när Ei prövar om er ansökan är förenlig med kraven som ställs i miljöbalken. Hur omfattande den behöver vara beror på projektets karaktär.

MKB:n tas fram efter samråd

Ni ska ta fram MKB:n efter att ni genomfört samråd och de som är särskilt berörda har fått möjlighet att yttra sig. Under samråden får ni kunskap och information som sedan ligger till grund för innehållet i MKB:n.

Utifrån den information och de synpunkter som ni samlar in ska ni identifiera och beskriva alla de direkta och indirekta effekter som ledningen kan ha på

 • människor, naturmiljö (djur, växter, mark, vatten, luft), klimat, landskap och kulturmiljö
 • hushållningen med mark och vatten och den fysiska miljön i övrigt.

MKB vid betydande miljöpåverkan

Om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) kommer det innebära att ni måste göra en specifik miljöbedömning.

Då ska MKB:n innehålla uppgifter om vilka andra alternativ som varit möjliga och som ni undersökti fråga om teknik, sträckningskyddsåtgärder , och andra relevanta aspekter, och skälen för de val ni har gjort med hänsyn till miljöeffekter. Det underlag och de synpunkter ni samlat in under er nätutredning (förstudie) och i samråd är vägledande när ni ska ta fram MKB:n.

Mer om hur samråd går till och hur ni tar fram en samrådsredogörelse till ansökan

Om länsstyrelsen har fattat ett beslut om att verksamheten inte antas medföra betydande miljöpåverkan så räcker det att ni gör en liten MKB. Mer information om liten MKB finns längre ner på denna sida.

Mer om specifik miljöbedömning hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Minska risken för kompletteringar

På den här sidan finns information om vilka uppgifter ni behöver ta fram i en MKB. Det är också viktigt att uppgifterna presenteras på ett tydligt sätt. Många av Ei:s kompletteringsfrågor till elnätsföretag handlar om otydligheter, till exempel att det är otydligt vilka åtaganden man gör och varför. Det kan också handla om att uppgifter finns i bilagor utan att behandlas i MKB:n. Om ni till exempel har tagit fram inventeringar ska era slutsatser kring dessa finnas med, tillsammans med eventuella åtaganden.

En bra huvudregel är att den handläggare hos Ei som tar del av er ansökan ska kunna förstå hur ni har resonerat och varför ni gjort vissa val.

Det här ska en MKB innehålla

Här kan du läsa kortfattat vad en MKB ska innehålla.

För mer utförliga beskrivningar hänvisar vi till Naturvårdsverkets vägledningar Länk till annan webbplats.

En alternativredovisning innebär att ni anger hur ni kommit fram till valet av sträcka och teknik.

För att Ei ska kunna bedöma om ledningen är lämplig behöver ni redogöra för vilka alternativ ni har utrett, tillsammans med en förklaring till varför ni valt det förordade alternativet.

Ei vill även att ni i alternativredovisningen anger vilka kostnader och fördelar som de alternativa lösningarna innebär. Vi behöver informationen för att avgöra om det förordade alternativet är det bästa, eller rimligaste, alternativet för att uppfylla syftet.

Om det är uppenbart att ett redovisat alternativ saknar miljömässiga fördelar behöver ni inte redovisa kostnaderna för det alternativet. Men ni behöver förklara varför ni gjort den bedömningen.

Om ni bedömer att det helt saknas alternativa sätt att uppfylla syftet, ska ni motivera det.

Mer om alternativredovisning

Ni ska beskriva det så kallade nollalternativet, det vill säga hur rådande miljöförhållanden förväntas utvecklas om Ei inte beviljade eller förlängde nätkoncession.

Viktiga delar i MKB:n är beskrivningar av hur miljön påverkas på kort och lång sikt.

Ei behöver följande generella uppgifter

 • upplysningar som behövs för att kunna bedöma väsentliga miljöeffekter
 • uppgifter om hur kravet på sakkunskap är uppfyllt, till exempel genom att ni beskriver vilka som tagit fram underlaget
 • en beskrivning av vad ni har använt för underlag samt en referenslista med uppgifter ni har använt.

De vanligaste effekterna på miljön till följd av ledningsutbyggnad är avverkningar och fragmentering av miljöer - vilket i sin tur även kan påverka växt- och djurliv.

Det är även vanligt med negativa effekter för närboende och olika typer av markanvändning, till exempel jordbruk och rennäring (se även "Bedömningar om olika intresseområden ska redovisas i MKB:n" lite längre ner på denna sida).

Ofta är byggnationen av ledningen kopplad till andra projekt, till exempel byggnation av station, andra ledningar eller infrastrukturprojekt. Det är därför viktigt att ta hänsyn till kumulativa effekter.

Mer om kumulativa effekter hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

I Sverige finns miljökvalitetsnormer för luft, buller och vatten som reglerar vilka krav som ska ställas vid olika typer av kvalitetsmätningar. Syftet med bestämmelserna är att säkra befolkningens tillgång till ren luft, rent vatten och en miljö som är hälsosam för människor och djur att vistas i

Ei prövar om er verksamhet är förenlig med miljökvalitetsnormer.

När det gäller kraftledningar brukar prövningen i huvudsak röra påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten och mer sällan för mark buller eller luft. Vid byggnation av en ledning kan det visserligen uppstå oljud och vissa utsläpp från maskiner, men dessa är tillfälliga. Det är ovanligt att en luftledning eller markkabel i drift påverkar bullernivåer eller luftkvalitet. En norm anger en lägsta tillåten nivå.

Den sammanlagda miljöpåverkan på vattenförekomsten får inte orsaka att kvaliteten blir sämre än den status som anges i normen.

Det är framför allt vid schaktning i eller i närheten av vattenmiljöer som det finns en risk för påverkan. Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten.

Om den planerade ledningen kan påverka en vattenförekomst som har miljökvalitetsnormer ska ni ange det och redogöra för om verksamheten kan motverka att miljökvalitetsnormer kan följas.

Mer om miljökvalitetsnormer för vatten hos Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.


För de intresseområden där ni ser risk för påverkan är det viktigt att ni beskriver eventuella skyddsåtgärder för att undvika eller begränsa de negativa konsekvenserna.

Ni ska vara tydliga med om ni kommer att vidta skyddsåtgärder eller inte. I vissa fall kan det vara orimligt att fastställa åtgärderna innan detaljprojektering. I så fall kan ni beskriva vilka olika eventualiteter som finns och vad som är er ambition. I de fall negativa effekter inte går att undvika ska ni motivera varför ledningen ändå är lämplig.

Om ansökan avser en befintlig ledning ska det framgå vilka skyddsåtgärder som redan finns, exempelvis hindermarkering för fåglar.

Mer om skyddsåtgärder och villkor

Bedömningar om olika intresseområden ska redovisas i MKB:n

Ni behöver bedöma vilken effekt er planerade ledning får på människor och omgivning. Nedan listar vi de olika aspekter som kan vara bra att utreda särskilt i er ansökan.

Ni måste inte redovisa bedömningar för alla dessa intresseområden utan det är förutsättningarna på platsen som avgör vad ni behöver ta hänsyn till. Till exempel om den ansökta ledningen riskerar att få stor påverkan på jordbruk, måste ni lägga extra stor vikt vid att beskriva vilka konsekvenser ledningen riskerar att få. Ett intresseområde som däremot inte berörs behöver ni inte redogöra för.

Det är viktigt att bedömningar görs på ett konsekvent, objektivt och opartiskt sätt som dessutom kan förstås av alla andra som ska ta del av MKB:n.

Ni får inte genomföra en verksamhet inom skyddade områden om det innebär att ni kan skada naturmiljön eller kulturmiljön eller motverka syftet med skyddet.

Om det finns särskilda skäl, får dispens ges i det enskilda fallet. Sådana dispenser prövas av den myndighet som beslutat om skyddet.

Om ni ändå har valt en sträckning som påverkar ett skyddat område ska ni beskriva och motivera varför ni inte kan undvika det. Ni ska också redogöra för om ni planerar några skyddsåtgärder för att minimera den negativa påverkan.

I sista hand, om ni trots skyddsåtgärder, orsakar en påverkan som inte är förenlig med skyddet, ska ni ansöka om dispens.

Om verksamheten eller åtgärden kan påverka miljön i ett skyddat område ska MKB:n innehålla

 • en redogörelse för de alternativ som ni har övervägt med en motivering till varför ni har valt ett visst alternativ
 • en beskrivning av verksamhetens eller åtgärdens konsekvenser för syftet med att bevara området
 • er bedömning av om ni kommer att behöva andra tillstånd (dispens).

Beskriv tydligt vilka magnetfältsnivåer ni har uppmätt eller beräknat vid bostäder eller andra byggnader där människor stadigvarande vistas.

Mer om magnetfält

MKB:n ska beskriva vilka naturvärden som kommer att beröras av ledningssträckningen, både när under anläggningsskedet och när ledningen är i drift.

Underlaget ska baseras på exempelvis lokala planer och program för naturvärden, fynd från Artportalen och resultat från natuvärdesinventeringar. Ni ska också bedöma hur ledningen kan påverka dessa identifierade miljöer och dess ekologiska funktioner.

Ei vill att ni redogör för följande gällande naturmiljö:

 • vilka naturvärden som ledningen kommer att beröra.
 • hur naturvärdena kommer att påverkas (till exempel genom avverkning).
 • vilka effekter det får på naturvärdet.
 • om det finns några rekommendationer på skyddsåtgärder i inventeringsrapporten.
 • om ni har åtagit er att genomföra skyddsåtgärder.

Det ska också framgå hur naturvärden påverkas av den konstruktion och de stolptyper ni väljer.

 • Ange hur bred ledningsgatan blir inklusive den totala skogsgatan när ni räknar med avverkningen av riskträd.
 • Om stolpar och fundament kan placeras i blöta miljöer behöver ni beskriva vilken påverkan som kan uppstå vid anläggningsarbetet på exempelvis hydrologi och biologisk mångfald.
 • Ange ert val av stolptyp och eventuellt fundament samt en motivering i de fall de ska placeras i blöta miljöer.
 • Om ni inte kan välja stolptype och fundament inte kan göras före detaljprojektering behöver beskrivningen ni beskriva omfatta de alternativ ni väljer mellan.
 • I de fall ni använder impregneringsmedel ska ni ange det tillsammans med en bedömning av eventuell risk för föroreningar, läs mer under föroreningar som ni hittar längre ner på denna sida.

Mer om naturvärden och skydd av arter

Det är avgörande att ni redovisar uppgifter om

 • skyddade och skyddsvärda arter som finns i en lednings närområde (fridlysta och rödlistade arter)
 • påverkan på arterna samt förslag till skyddsåtgärder. Er beskrivning av skyddsvärda arter ska omfatta påverkan både i anläggningsskedet under projektering och när ledningen är i drift.

Av beskrivningen ska Ei kunna avgöra om projektet är förenligt med artskyddsförordningen.

Viktigt att tänka på:

 • Det krävs i regel nästan alltid en naturvärdesinventering i fält för att kunna få tillräckligt med kunskap om hur en ledning riskerar att påverka naturmiljön och skyddade arter.
 • Om er ledning ska gå genom natur- eller jordbruksmiljöer behöver ni oftast genomföra en fågelinventering.
 • Det lönar sig att ta fram underlag om skyddade arter i ett tidigt skede och att ta hänsyn till det vid val av sträcka.
 • Om ni inte har genomfört en inventering i fält, ska det tydligt framgå i MKB:n varför ni har bedömt att det inte har behövts.
 • Resultatet från en eventuell naturvärdesinventering och fågelinventering ska framgå i MKB:n. Den ska innehålla en analys av ledningens påverkan utifrån eventuella inventeringar och utredningar.

Mer om naturvärden och skydd av arter

En MKB behöver innehålla uppgifter om hur ledningen påverkar vattenmiljöer och på vilket sätt, samt om ni planerar skyddsåtgärder.

Det finns olika slags skydd att ta hänsyn till i och kring vattenmiljöer. Det kan vara

 • miljökvalitetsnormer
 • generella biotopskydd för diken i jordbrukslandskapet
 • strandskydd
 • vattenskyddsområden
 • fiske- och musselvatten
 • ibland andra områdesvisa skydd, till exempel riksintressen eller naturreservat.

Om er planerade ledning påverkar ett vattendrag eller någon annan vattenmiljö, kan ni behöva tillstånd av berörd länsstyrelse eller kommun beroende på vad det är för typ av skydd.

Ni kan även behöva undersöka om det krävs en anmälan av, eller ett tillstånd för, vattenverksamhet. Även om inte Ei prövar dessa tillstånd ingår det i vår prövning att bedöma påverkan på vattenmiljöer. Det underlättar Ei:s prövning om ni anger vilka tillstånd ni har eller avser att ansöka om.

Om ni ska använda sjökabel

För att få bedriva vattenverksamhet av större omfattning krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen. Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap. miljöbalken och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Ni behöver beskriva

 • vilket underlag ni tagit fram gällande kulturmiljöer och fornlämningar
 • om ledningen påverkar intressen för kulturmiljövärden
 • vilken hänsyn ni planerar för att minska eventuell påverkan
 • hur ni motiverar att det inte finns någon annan mer lämplig lösning om era åtgärder riskerar att skada kulturmiljövärden.

Mer om kulturmiljö och kulturarv

Byggnation och drift av kraftledningar genom skog och jordbruksmark kan påverka enskilda skogsägare och jordbruksverksamheter negativt.

I första hand ska ni undvika att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk. Det får endast ske om det inte finns någon annan lämplig sträckning. Även produktiv skogsmark ska skyddas så långt som möjligt från åtgärder som kan försvåra ett rationellt skogsbruk.

Om ni ska ta jordbruksmark eller produktiv skogsmark i anspråk behöver ni beskriva

 • vilka alternativ ni har utrett
 • varför ledningssträckan ändå är lämplig
 • hur det påverkar jordbruket eller skogsbruket och i vilken omfattning
 • beskriva vilka skyddsåtgärder ni planerar för att minska risken för negativ påverkan.

Mer om jordbruk och skogsbruk

Kraftledningar kan påverka intrycket av den landskapsbild som de blir en del av. I vissa fall, till exempel i miljöer som är utpekade som kulturmiljöer eller där det finns objekt med landskapsbildskydd, kan en kraftledning strida mot syftet med skyddet.

Den påverkan er planerade ledning får på det visuella intrycket av ett landskap kan även påverka andra värden som friluftsliv, turism och boendemiljö.

Det är viktigt att ni redogör för hur ledningen påverkar landskapsbilden och vilka avvägningar ni har gjort, exempelvis gällande val av sträcka, teknik och stolptyp.

Mer om landskapsbild

Ni behöver redogöra för

 • vilket underlag ni tagit fram angående friluftslivet längs vald sträcka
 • om friluftslivet påverkas och i så fall hur – både under byggfasen och vid drift
 • vilka eventuella skyddsåtgärder ni planerar.

Ni ska beskriva om ledningen korsar andra

 • ledningar
 • allmänna vägar
 • järnvägar
 • sjöfarleder eller annan infrastruktur.

Ni behöver ange vem som är ansvarig för berörd infrastruktur och vilken dialog som har skett med berörda parter.

Ni ska redogöra för

 • berörda riksintressen för rennäringen och hur de påverkas
 • berörda samebyar och en beskrivning av hur, när (årstid) och var renskötsel bedrivs i det aktuella området samt vilken funktion området har för rennäringen
 • kumulativa, permanenta och tillfälliga effekter av er ledning
 • era förslag på åtgärder för att minimera negativ påverkan på rennäringen.

Det är viktigt att ni inte enbart beskriver hur er ledning påverkar rennäringen utan även tar hänsyn till kumulativa effekter. Vilka andra befintliga eller planerade verksamheter som finns i området kan påverka hur skadlig den totala påverkan blir.

Mer om rennäring

Mer om konsultation med det samiska folket

Om ledningen påverkar ett område med betydelse för totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken) bör ni tänka på att

 • Försvarsmakten ska få tillfälle att yttra sig i samråd
 • ange i MKB:n på vilket sätt ledningen kan påverka försvarets verksamhet.

Om det finns oförenliga riksintressen i ett område som behövs för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde enligt 3 kap. 10 § miljöbalken.

I MKB:n ska det framgå om det förekommer förorenade områden längs sträckan. Sådan information kan ni få fram via länsstyrelsens karta över förorenade områden.

Om er ledning berör ett förorenat område behöver ni ta kontakt med tillsynsmyndigheten för förorenade områden och stämma av vilka undersökningar eller åtgärder som kan vara nödvändiga. Det kan till exempel bli nödvändigt att utföra miljötekniska markundersökningar. Det är tillsynsmyndigheten som avgör vad som blir nödvändigt och hur resultatet från eventuella miljötekniska undersökningar ska hanteras.

Om överskottsmassor blir aktuella i samband med ledningsbygget ska ni också ta kontakt med tillsynsmyndigheten för att stämma av hur överskottsmassor kan hanteras i projektet.

Tänk på att även invasiva arter behöver hanteras med extra noggrannhet i eventuella överskottsmassor. Om invasiva arter förekommer tar ni kontakt med länsstyrelsen eller kommunen för rådgivning. Länsstyrelsen har ofta vetskap om var det förekommer invasiva arter – ni kan även använda SLU:s e-tjänst Artdatabanken (invasiva arter) Länk till annan webbplats. för att titta vilka arter som finns rapporterade.

Mer om förorenade områden hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Utöver det som vi beskrivit ovan, ska ni beskriva eventuell övrig påverkan från er verksamhet som Ei behöver känna till. Det kan vara påverkan på till exempel ett koloniområde, en täktverksamhet eller ett ridhus i närheten av den planerade ledningen.

Om länsstyrelsen beslutar att ledningen inte medför betydande miljöpåverkan

Om länsstyrelsen efter undersökningssamrådet fattat ett beslut om att verksamheten inte antas medföra betydande miljöpåverkan räcker det att ni tar fram en liten MKB.

Vad som ska ingå i den får ni som sökande avgöra utifrån det underlag och de synpunkter ni samlat in. Men det ställs vissa grundläggande krav även på en liten MKB.

En liten MKB ska alltid innehålla samrådredogörelse och uppgifter om väsentliga miljöeffekter.

En liten MKB ska alltid beskriva

 • hur samrådet har gått till
 • vilka väsentliga miljöeffekter som kan uppstå till följd av er verksamhet
 • om ledningen berör särskilda skyddade områden förtecknade som Natura 2000 (se 7 kap. 27 § miljöbalken).

En liten MKB kan bli översiktlig eller mer omfattande beroende på vilka miljöeffekter som kan vara aktuella vid den valda platsen. Det bra att ha med de uppgifter som ska finnas med i en MKB vid specifik miljöbedömning, så länge det inte är uppenbart att inte uppgifterna behövs. Läs mer om vad en specifik miljöbedömning ska innehålla högre upp på den här sidan.

Genom att ta höjd för att er MKB kan behöva ta upp bedömningar som ingår vid specifik miljöbedömning minskar ni risken för kompletteringar. Beskriv också vilket underlag ni tagit fram och hur.

Använd länsstyrelsens beslut om att ledningen inte antas medföra betydande miljöpåverkan som vägledning. Där kan det framgå vilket underlag ni behöver ta fram. Kontakta berörd länsstyrelse om ni är osäkra.

Tänk på det här innan ni skickar in MKB:n

MKB:n skickar ni in som en egen bilaga i pdf-format och enklast är att ladda upp filen i e-tjänsten Dinkel. Det underlättar om ni inte använder samma MKB till flera olika ansökningsärenden hos Ei, gör hellre en version till varje ärende.

För att underlätta handläggningen av er ansökan bör ni undvika att ange känslig information i miljökonsekvensbeskrivningen eftersom den ska publiceras på Ei:s webbplats under remisstiden. Om känslig information är viktig i ärendet kan den i stället framgå av bilagor som ni sekretessmarkerar. Exempel på uppgifter som kan vara känsliga är affärshemligheter, personuppgifter och information om skyddsklassade arter.

Mer information

Om ni vill ha mer information om vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla kan ni få vägledning och stöd om Miljöbalken hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.. Där finns även en handbok: Miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken Länk till annan webbplats.

Ni hittar också mer information i 35 § 6 kap. miljöbalken, Prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar och Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Lagar och regler om koncessioner

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL