Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:19:43

Magnetfält

Elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje behöver lämna uppgifter om vilket magnetfältsvärde ledningen beräknas alstra. Energimarknadsinspektionen (Ei) kan även behöva uppgifter om vilka möjliga åtgärder som finns för att sänka magnetfältet, samt vad dessa åtgärder kostar.

Denna information riktar sig i första hand till de elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Uppgifter om magnetfält redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)

För att Ei ska kunna bedöma om nätkoncessionen för linje uppfyller kraven i 2 kap. 3 § miljöbalken behöver ni som sökande lämna uppgifter om vilket magnetfältsvärde ledningen beräknas alstra.

Ni kan också behöva lämna uppgifter om vilka möjliga åtgärder som finns för att sänka magnetfältet samt kostnaden för detta.

Ni lämnar ni denna information i samband med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Försiktighetsprinicipen tillämpas

Hur människor påverkas av de lågfrekventa elektromagnetiska fälten i vår omgivning är ännu oklart. Det finns i dagsläget inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att ta fram ett gränsvärde för exponeringen av lågfrekventa magnetfält.

Istället tillämpas försiktighetsprincipen som definieras i 2 kap. 3 § miljöbalken. Det innebär att man som innehavare av en nätkoncession för linje ska förebygga, hindra och motverka att ledningen medför en risk för skada eller olägenhet för människors hälsa, om det är möjligt att göra det till rimliga kostnader.

Definitation av olägenhet för människors hälsa

Definitionen av olägenhet för människors hälsa beskrivs i 9 kap. 3 § miljöbalken som en störning som kan påverka hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig. I förarbetena (prop. 1997/98:45, del 2, s. 109) står det bland annat att en sådan störning ska vara "av någon betydelse", och kunna vara antingen fysiskt eller psykiskt skadlig.

I den praxis som finns inkluderas störningar som i första hand påverkar välbefinnandet, som exempelvis buller och lukt. Man ska också ta hänsyn till den oro som störningarna ger upphov till. Bedömningen ska utgå ifrån vad människor i allmänhet tycker är en störning eller olägenhet.

Praxis på området:

Mark- och miljööverdomstolens dom den 26 augusti 2011 i mål nr M 4127-10 (Döshult), Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 februari 2017 i mål nr M 2192-16 (Delsjöns kolonilotter).

Redovisa beräkning av magnetfält så här

För beräkning av magnetfält ska som huvudregel årsmedelströmlasten användas. Om en annan strömlast än årsmedelströmlasten använts behöver ni motivera varför.

Utöver uppgiften om vilken strömlast som beräkningen baseras på, kan Ei komma att kräva in information om maxströmlasten. Maxströmlasten är ett referensvärde som ger en bild av hur nära det värde man använt för beräkningen ligger ledningens maximala strömlast. På så vis vi bedöma om beräkningen är ett "värsta-fall-scenario" eller om den är en uppskattning av ett medelvärde.

Ni kan redovisa magnetfälten i en tabell eller i ett diagram, eller använda både och.

 • Det ska tydligt framgå vilka magnetfältsvärden som finns vid bebyggelse i ledningens närhet. Det handlar om platser där människor stadigvarande vistas, exempelvis bostäder, skolor och förskolor.
 • Även för platser där människor har möjlighet att vistas under längre tid ska magnetfältsvärden framgå (till exempel fritidshus, campingplatser eller kolonilotter med inredda stugor). Avståndet ska mätas från bebyggelsen till ledningens närmaste faslina.
 • Om ledningen går eller är tänkt att gå parallellt med andra ledningar är det även viktigt att redogöra för kumulativa effekter. Då behöver ni uppge det totalt alstrade magnetfältet samt bidraget till detta från ledningen som ansökan omfattar.

Redovisa kostnader för att sänka magnetfält så här

Ei behöver alltid uppgift om avståndet till närmaste bostad, fritidshus, skola eller förskola. Vi behöver även uppgift om hur högt magnetfältet från ledningen som högst kan komma att bli vid den byggnaden under ledningen livslängd.

Om bostad, fritidshus, skola eller förskola kan beröras av magnetfält som inte uppenbart saknar betydelse så behöver vi dessutom följande:

 • Utbredningsdiagram för magnetfält, uttryckt som årsmedelvärde.
 • Uppgift om vilken årsmedelströmlast som antagandena om magnetfält baserats på.
 • En bedömning av om det är troligt att årsmedelströmlasten och därmed magnetfältet kan komma att bli större än vad som angivits för den nu aktuella lasten i koncessionsansökan. Om så är fallet bör ni redovisa det troliga slutliga magnetfältet.

Om flera bostäder, fritidshus, skolor eller förskolor kan beröras av förhöjda magnetfält eller om ett kan beröras av kraftigt förhöjda magnetfält, behöver ni också lämna följande uppgifter:

 • En beskrivning av vilka av magnetfältssänkande åtgärder som är tekniskt möjliga, oavsett om de är rimliga eller lämpliga, samt en förklaring till varför andra åtgärder inte är tekniskt möjliga.
 • Vilken sänkning av magnetfälten, uttryckt som årsmedelvärde, som skulle vara möjlig att uppnå med respektive tekniskt möjlig åtgärd, specificerat per bostad, fritidshus, skola eller förskola.
 • Kostnaden för dessa åtgärder. Kostnadsberäkningen ska vara motiverad och om möjligt specifik för det enskilda fallet utifrån förutsättningarna på platsen eller platserna. Kostnadsberäkningen bör innehålla följande uppgifter:
  - Skillnad i anläggningskostnad.
  - Skillnad i drift- och underhållskostnad.
  - Förändring av nätförluster, om alternativet medför en sådan.
  - Förändring av avbrottskostnad, om alternativet medför en sådan.
 • Eventuella andra konsekvenser av att vidta dessa åtgärder.
 • Om ni inte avser att vidta åtgärden eller åtgärderna ska detta motiveras.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL