Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:02:44

Skyddsåtgärder och villkor

Här kan du läsa om miljöbalkens krav på skyddsåtgärder för att undvika eller minimera skador, samt om Energimarknadsinspektionens (Ei) möjlighet att villkora beslut.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

För att undvika eller minimera skada och olägenhet

I er miljökonsekvensbeskrivning ska ni kunna visa att ni uppfyller miljöbalkens krav på att vidta de skyddsåtgärder som krävs för att undvika eller minimera skada och olägenhet på berörda intressen. Dock ska nyttan av skyddsåtgärderna stå i rimlig proportion till kostnaden för dem. Ni behöver alltså kunna skatta både nyttan och kostnaderna för skyddsåtgärderna. Att kostnaderna för skyddsåtgärder blir höga kan ändå vara motiverat om nyttan blir stor.

Nyttan kan vara svår att mäta och ni måste därför göra avvägningar från fall till fall.

Vilka skyddsåtgärder anser ni är nödvändiga för att uppfylla miljöbalkens krav?

Skyddsåtgärderna bör vara tydligt beskrivna till Ei. Anser ni att en åtgärd inte är nödvändig eller rimlig bör sådana slutsatser motiveras.

En skyddsåtgärd kan reglera vilken metod som kommer eller inte kommer att användas, eller fokusera på ett resultat som ska uppnås.

Om ni väljer att fokusera på val av metod, kan ni till exempel formulera att allt underhåll inom ett visst område ska ske motormanuellt, det vill säga till fots.

En motsvarande resultatfokuserande skyddsåtgärd är i stället att ni åtar er att använda sådana metoder som inte orsakar markskador.

Andra typer av skyddsåtgärder är att undvika störningar och buller under en viss period. Det kan exempelvis röra sig om en skyddsvärd arts reproduktionsperiod, fåglars häckningsperiod inom ett ornitologiskt värdefullt område eller för att underlätta för rennäringen.

Det är intresset som ni avser att skydda som styr vilka skyddsåtgärder som är lämpliga. Ni kan läsa mer om lämpliga skyddsåtgärder inom olika områden för exempelvis:

Villkor till beslutet

Ei kan föreskriva skyddsåtgärden som ett villkor till beslutet. Om vi anser att en viss skyddsåtgärd är nödvändig för att nätkoncession ska kunna meddelas, men elnätsföretaget inte själva åtagit sig detta.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL