Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:37:05

Konsultation med det samiska folket

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Konsultation bidrar till bättre beslutsunderlag

Konsultationsordningen är en lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket (SFS 2022:66) Länk till annan webbplats. och som syftar till att säkerställa samernas rätt till delaktighet och stärka deras inflytande i frågor som särskilt berör dem.

Regeringen och förvaltningsmyndigheter är i vissa fall skyldiga att konsultera samiska företrädare

Det gäller innan beslut fattas i ärenden som berör samernas språk, kultur, näringar och ställning som urfolk.

En konsultation ska öka samernas möjlighet att bidra med kunskap, förklara konsekvenser av olika handlingsalternativ och bidra till att förbättra beslutsunderlaget i ett ärende.

Konsultationen sker utöver samråd och remittering

Ei sköter konsultationen med samiska företrädare och den sker utöver det samråd som elnätsföretaget som söker nätkoncession genomför, och utöver remissen som Ei skickar ut i samband med prövningen av ett ärende.

Konsultation med samiska företrädare

Samiska företrädare är Sametinget, samebyar och i vissa fall samiska organisationer. Konsultationsordningen gäller från och med 1 mars 2022 och en konsultation kan bli aktuell i ansökningar som kommer in till Ei från och med det datumet. I lagen står det att:

  • Sametinget ska alltid erbjudas att delta i konsultationen om ärendet kan få särskild betydelse för samerna.
  • Samebyar ska konsulteras om ärendet kan få särskild betydelse för samebyn.
  • Samiska organisationer har rätt att bli konsulterade om ett ärende kan få särskild betydelse för organisationen med hänsyn till dess ändamål enligt stadgarna. För att en samisk organisation ska kunna få en förfrågan om att delta i konsultationen, behöver organisationen anmäla sitt intresse.

Begäran om konsultation

När en ansökan om nätkoncession kommit in till Ei, skickar vi en förfrågan om konsultation till samiska företrädare.

Samiska företrädare som anser att ett ärende kan få särskild betydelse för dem, kan också på eget initiativ begära konsultation. Av begäran ska det tydligt framgå i vilket ärende som konsultation begärs tillsammans med kontaktuppgifter till den samiska företrädaren. Här finns Ei:s pågående tillståndsärenden.

Begäran ska skickas in till registrator@ei.se. Skriv ”Begäran om konsultation” i ämnesraden i e-postmeddelandet.

Samiska organisationer kan anmäla intresse att bli konsulterade i ärenden av särskild betydelse

Vid en intresseanmälan om konsultation ska organisationens stadgar bifogas. Ange gärna inom vilka geografiska områden och i vilka frågor organisationen vill bli konsulterad.

Mejla intresseanmälan till Ei. Skicka till registrator@ei.se och skriv gärna ”Anmälan om intresse av konsultation” i ämnesraden i e-postmeddelandet.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL