Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:44:19

Landskapsbild

Kraftledningar kan påverka intrycket av det landskap som de blir en del av. Elnätsföretag som ansöker om att bygga en ledning ska därför beskriva vilka konsekvenserna blir för landskapsbilden.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Vilka miljöeffekter orsakar kraftledningen?

När ni ansöker om nätkoncession för linje ska ni beskriva vilka miljöeffekter som kraftledningen orsakar. Utöver att undersöka hur ledningen påverkar exempelvis den biologiska mångfalden, närboende eller användningen av marken, innebär det att ni ska ta hänsyn till landskapet som helhet.

Ni ska beskriva om landskapet påverkas på sätt som är:

  • tillfälligt eller bestående
  • kumulativt
  • positivt eller negativt.

Den bedömning ni gör ska framgå i er miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Landskapsbilden påverkar andra värden

Den påverkan som er planerade ledning får på det visuella intrycket av ett landskap kan påverka andra värden, exempelvis kulturmiljö, friluftsliv, turism och boendemiljö.

Områden som är mindre lämpliga för ny infrastruktur

Det kan exempelvis vara orörda naturområden med sevärdheter eller upplevelsevärden, kuststräckor och strandområden eller äldre kulturlandskap. Dessa områden kan ofta vara utpekade som riksintressen för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljö.

Om er ledning berör ett riksintresse ska ni ta reda på vilka värden som utmärker området och som riksintresset ska skydda. Därefter får ni bedöma om er ledning kan skada dessa.

Påtaglig skada för landskapsbilden

Med påtaglig skada menas en påverkan som kan ha en bestående negativ inverkan på det aktuella intresset eller som tillfälligt kan ha en mycket stor negativ påverkan.

Om er verksamhet kan få en påtaglig skada för landskapsbilden, ska ni redogöra för vilka avvägningar ni har gjort exempelvis gällande val av sträcka, teknik och stolptyp.

Det finns olika metoder för att minska intrycket av en kraftledning. Till exempel kan ni förlägga den längs befintlig infrastruktur och välja stolptyper som smälter in bättre i landskapet.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL