Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:51:57

Rennäring

När en kraftledning berör områden som påverkar rennäringen, eller ett riksintresse för rennäringen, ska området skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra möjligheten att bedriva rennäring.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Om ledningen ska anläggas där rennäring bedrivs

Om ledningen ska anläggas där rennäring bedrivs ska elnätsföretaget beskriva hur verksamheten påverkar rennäringens bedrivande i sin ansökan om nätkoncession för linje. Det görs vanligtvis i miljökonsekvensbeskrivningen.

Mer om miljökonsekvensbeskrivning

Mer om samisk markanvändning och MKB hos Sametinget Länk till annan webbplats.

Berörda samebyar ska involveras tidigt

Det är också viktigt att berörda samebyar involveras tidigt i ärendeprocessen, innan eller under samrådet.

Mer om samråd

Rennäringen eller yrkesfisket ska skyddas

Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket (3 kap. 5 § miljöbalken)

Ansökan ska innehålla

Om ledningen berör rennäring ska ni som ansöker redogöra för vilka konsekvenser ledningen kan få för rennäringen i området, samt beskriva vilka åtgärder som kan vidtas för att minska den negativa påverkan.

Ansökan bör bland annat innehålla:

  • en redogörelse av berörda riksintressen för rennäringen och hur de påverkas
  • en redogörelse av berörda samebyar och en beskrivning av hur, när och var renskötsel bedrivs i det aktuella området samt vilken funktion området har för rennäringen
  • en bedömning av kumulativa, permanenta och tillfälliga effekter av verksamheten
  • era förslag på åtgärder för att minimera negativ påverkan på rennäringen i det aktuella ärendet.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL