Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:15:44

Alternativredovisning

När elnätsföretaget ansöker om att bygga en ny ledning ska Energimarknadsinspektionen (Ei) pröva ledningen mot miljöbalken. Därför behöver elnätsföretaget lämna information om alternativa sträckningar eller tekniker.

Denna sida vänder sig i första hand till elnätsföretag som ska ansöka om nätkoncession för linje eller andra ärendetyper som kräver en specifik miljöbedömning.

Ni ska utreda olika alternativ

Alternativredovisningen är en viktig del av beslutsunderlaget för Ei. Ni ska alltid utreda olika alternativ innan ni väljer en viss ledningssträcka. Hur långt kravet på alternativredovisning sträcker sig, beror på vilken miljöpåverkan er planerade ledning väntas få.

Även andra faktorer kan spela in – det är förutsättningarna i ert ärende som avgör omfattningen på alternativredovisningen.

Exempelvis har en längre ledning fler potentiella alternativ än en kortare ledning. Om ert ärende kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) är skyldigheten att utreda och redovisa alternativa ledningssträckningar större.

Alltid vid betydande miljöpåverkan

Om ni ansöker om nätkoncession för linje och ledningen väntas medföra betydande miljöpåverkan måste ni alltid ta fram en alternativredovisning, eftersom det är ett formellt krav i den specifika miljöbedömningen.

Vid liten MKB

Ni bör alltid redovisa till Ei vilka alternativ ni har utrett, om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Även vid en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kan ni behöva utreda alternativ.

Utgångsläget bör därför vara att ni motiverar varför ni gjort ett visst val när det samtidigt orsakar negativa konsekvenser för exempelvis närboende, naturmiljön eller olika typer av markanvändning. Ni ska även beskriva hur ni har kommit fram till vilken teknik och vilken sträcka som är mest lämplig i ert fall.

Mer om miljökonsekvensbeskrivning

En ansökan om nätkoncession för linje ska innehålla en uppgift om vilka alternativa ledningssträckningar som sökanden har undersökt (5 § punkt 5 i förordning (2021:808) om nätkoncession).

Vid en specifik miljöbedömning ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden (6 § 35 kap. miljöbalken).

Redovisningen ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som är rimlig utifrån rådande kunskaper och som behövs för att det ska vara möjligt att göra en samlad bedömning (6 § 37 kap. miljöbalken).

Alternativredovisningen ska innehålla

Ni ska beskriva de alternativa lösningar som finns för att kunna uppnå syftet med ert projekt (6 kap. 35 § 2 p miljöbalken). Det kan till exempel vara att genomföra en annan åtgärd i elnätet än att bygga en ny ledning.

Ni ska även motivera ert val av sträckning, teknik och omfattning i övrigt, särskilt i de fall verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ni ska motivera de val som ni har gjort utifrån hänsyn till miljöeffekter.

Om ni bedömer att det helt saknas alternativa sätt att uppfylla syftet, ska ni motivera det.

Mer om vilka krav som ställs på en miljökonsekvensbeskrivning

Kostnader

Ibland kan ni behöva beskriva kostnader för de olika alternativen för att klargöra att den föreslagna ledningen är det bästa alternativet för att uppfylla syftet.

Det kan vara aktuellt om ni har valt bort ett alternativ av kostnadsskäl, trots att det skulle orsaka mindre påverkan på miljön.

Mer om kostnadsberäkning och lönsamhetsbedömning

Skyddsåtgärder


Ei behöver ta ställning till om det valda alternativet har fått den bästa möjliga utformningen. Det räcker nämligen inte att det sökta alternativet är bättre än något annat alternativ, om det ändå leder till intrång som hade kunnat undvikas eller minimeras.

Ni behöver alltså beskriva vilka olika skyddsåtgärder som ni har utrett och valt. Om ni kommer fram till att en skyddsåtgärd av någon anledning inte är rimlig, behöver ni motivera det.

Mer om skyddsåtgärder och villkor

Nollalternativet

Ni ska beskriva det så kallade nollalternativet, det vill säga hur rådande miljöförhållanden förväntas utvecklas om Ei inte beviljade eller förlängde nätkoncession.

Om projektet inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan (BMP), så är det i allmänhet tillräckligt att beskriva situationen för elnätet om ledningen inte byggs.

Vanliga frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL