Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:59:52

Kulturmiljö och kulturarv

I miljökonsekvensbeskrivningen ska man som elnätsföretag beskriva vilka effekter och vilken påverkan som byggande eller underhåll av en ledning får på kulturmiljö och kulturarv.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Med kulturmiljö avses den av människan påverkade miljön. Värdefulla kulturmiljöer skyddas enligt miljöbalken, och viktiga delar av kulturarvet skyddas enligt kulturmiljölagen.

Arkeologisk utredning

När ni planerar att bygga en ledning bör ni hämta information från länsstyrelsen i god tid för att ta reda på om någon fornlämning kan beröras.

Ibland kräver länsstyrelsen att ni gör en arkeologisk utredning. Det kan exempelvis krävas när er ledning bedöms medföra betydande miljöpåverkan (BMP) och det inte redan finns tillräckligt med information om fornlämningar längs sträckan.

Det är länsstyrelsen som fattar beslut om att en arkeologisk utredning krävs. I det beslutet ska det framgå vem som ska utföra utredningen. En sådan utredning ger er och länsstyrelsen svar på om det finns fornlämningar inom ledningssträckan som riskerar att skadas.

Fornlämningar

Fornlämningar och markområdet runt dem har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen.

Det innebär att en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd utan att det behövs något myndighetsbeslut om det. Om ledningssträckan redan har undersökts kan ni ofta anpassa projektet för att inte skada fornlämningar. Det kan hända att ni ändå upptäcker en fornlämning först vid byggnation av ledning.

Även om ni har fått nätkoncession måste ni avbryta projektet och kontakta länsstyrelsen om ni upptäcker en fornlämning. Länsstyrelsen prövar om tillstånd enligt kulturmiljölagen kan ges.

Skydd mot påtaglig skada

Kulturmiljöer som bedöms ha betydelse ur allmän synpunkt ska så långt det är möjligt skyddas mot påtaglig skada. De kulturmiljöer som klassats som riksintressen för kulturmiljövården ska skyddas mot påtaglig skada.

Med påtaglig skada menas en påverkan som kan ha en bestående negativ inverkan på det aktuella intresset, eller som tillfälligt kan ha en mycket stor negativ påverkan på detta.

Upplevelsevärde

Upplevelsevärdet bedöms utifrån om kulturmiljövärdena påtagligt kan skadas av verksamheten. Området bör i sådana fall vara i princip opåverkat av byggnader och andra anläggningar som uppförts i modern tid och särskilt känsligt för förändring.

Mer om landskapsbild

Mer information

Länsstyrelsen har mer information om kulturmiljö och när kontakt med länsstyrelsen ska tas.

Mer om fornlämningar och fornfynd hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket har mer information om hur effekter på kulturmiljön ska bedömas i miljöbedömningen.

Mer om kulturmiljö, landskap och bebyggelse inom specifik miljöbedömning hon Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL