Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:10:06

Jordbruk och skogsbruk

När elnätsföretag väljer sträcka för en kraftledning finns det krav på att ta hänsyn till jordbruk och skogsbruk, eftersom byggnation och drift av ledningar kan påverka enskilda skogsägare och jordbrukare negativt.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Ni som ansöker om att bygga en ledning behöver ta hänsyn till hur den påverkar jordbruk och skogsbruk.

För jordbruk innebär luftledningar att det uppstår ett brukningshinder där marken närmast stolpar eller stag inte kan brukas. Ibland medför luftledningen att traktorer måste hålla ett säkerhetsavstånd vid körning under luftledningen.

För skogsbruk innebär en luftledning genom skogen att den produktiva ytan som skogen kan växa på minskar.

Skada ska undvikas på jordbruk och skogsbruk

Jordbruk

När luftledningar berör jordbruksmark kan marken normalt fortsätta att odlas under ledningen. Kring ledningsstolpar och stag blir det däremot svårare att bruka marken och att skörda. Många gånger krävs upprepade körningar omkring stolparna med risk för att jorden packas hårdare och att skörden minskar. Det ökar också risken för ogräshärdar närmast stolparna. Vid markförläggning kan särskilt dräneringssystem i åkermarken påverkas.

Skogsbruk

För skogsbruket innebär en luftledning en förlust av areal, inte bara i skogsgatan utan även genom att så kallade riskträd kan behöva avverkas. Det kan uppstå kanteffekter som orsakar ytterligare skada för skogsbrukaren, exempelvis genom att träd i kantzonerna blir mer sårbara. Träd som tidigare vuxit i ett slutet bestånd kan skadas då de exponeras för ljus. Det kan även öka risken för stormfällningar.

I skogsområden bör ni välja sträckningar så att ledningen inte på ett onödigt vis försvårar skogsbruket till exempel genom att skära av smala skogsbestånd intill fastigheter.

Beskriv påverkan på jordbruk och skogsbruk i ansökan

Det finns ibland skäl att ta skogsmark eller brukningsvärd jordbruksmark i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Då krävs det att det inte finns ett annat mer lämpligt sätt att tillgodose det behovet, utan att det försvårar för jordbruket eller andra samhällsintressen.

Om ni har kommit fram till att det inte finns någon annan mer lämplig lösning än att gå genom jordbruksmark eller skogsmark ska ni visa hur ni har kommit fram till det i er alternativutredning.

Beskriv vilka effekter och konsekvenser som den planerade ledningen kan få på jord- och skogsbruk samt vilka skyddsåtgärder ni tänker vidta vid anläggning och drift. Det är viktigt att ni tar hänsyn till hur just er ledning, med de teknikval ni gjort, påverkar markanvändningen.

Hur stor påverkan blir kan variera beroende på om ni valt markkabel eller luftledning, vilka stolpar ni använder, vad det är för typ av odling och hur stor åkermarken är.

För exempelvis odling som kräver bevattningsutrustning kan stolpar medföra större konsekvenser. Om åkermarken redan är påverkad av annan infrastruktur behöver ni beakta hur ytterligare fragmentering påverkar – det vill säga kumulativa effekter.

Mer om alternativredovisning

Viktigt med samråd

Om det finns risk för påverkan på markanvändning är det viktigt att ni genomför samråd i tillräcklig grad. Genom dialog kan det ofta gå att hitta lösningar som minskar den negativa påverkan av en kraftledning.

När ni skickar in er ansökan till Ei ska ni beskriva vilka synpunkter som kommit fram gällande skogsbruk och jordbruk, samt hur ni har bemött det.

Mer om samråd

Skyddsåtgärder kan minska påverkan

Om er planerade ledning korsar jordbruksmark eller produktiv skogsmark är det viktigt att ni beskriver eventuella skyddsåtgärder.

Några skyddsåtgärder som ni kan vidta för att minska påverkan på jordbruksmark och skogsmark är att:

  • återställa marken med en så liten påverkan som möjligt på jordbruket eller skogsbruket
  • undvika skada på odlingar eller näringens verksamhet exempelvis genom att välja en tid för genomförande som inte sammanfaller med känsliga tidpunkter för verksamheten
  • använda ostadgade stolpar
  • undvika fragmentering genom att gå längs redan befintlig infrastruktur, diken eller åkerkanter.

Om markägare inte tillåter marktillträde för undersökningar kan ni ansöka om tillträde till mark för undersökning hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Mer om ansökan om tillträde till mark

Miljöbalkens mål och tillämpningsområde mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas (1 kap miljöbalken).

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. (3 kap. 4 § miljöbalken).

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL