Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 20:53:29

Nu publicerar vi den årliga rapporten om hinder för efterfråge­flexibilitet

Vid tillsynen av femton elnätsföretag har det inte framkommit något som indikerar att dessa ställer otillåtna tekniska krav eller villkor som försvårar efterfråge­flexibilitet. Annan tillsyn visar dock att elnätsföretag exempelvis inte håller tidsgränsen vid byte av mätmetod, vilket kan göra det svårare för elkunderna att använda el flexibelt.

Enligt förordningen om elnätsverksamhet (2022:585) ska Ei varje år sammanställa och offentliggöra tekniska krav och andra villkor som kan göra det svårare för marknadsaktörer att erbjuda tjänster för efter­fråge­flexibilitet. Ei har också ett övergripande ansvar att främja efterfråge­flexibilitet på elmarknaden. Utifrån detta gör Ei varje år en undersökning.

Så gick undersökningen till

Undersökningen för 2023 genomfördes genom tillsyn av 15 elnätsföretag samt genom en enkät som publicerades på ei.se. I tillsynen undersökte Ei om elnätsföretagen följde 3 kap. 41 § ellagen om att elnätsföretag inte får ställa tekniska krav eller andra villkor som försvårar efter­fråge­flexibilitet. I enkäten frågade Ei marknads­aktörerna vilka hinder och framgångs­faktorer de såg relaterat till efterfrågeflexibilitet.

Årets undersökning

I den tillsyn som genomförts inom ramen för den årliga undersökningen har inget framkommit som indikerar att de granskade elnätsföretagen ställer otillåtna krav och villkor. När Ei i andra sammanhang genomfört tillsyn av reglerna om mätning har vi dock sett att det finns elnätsföretag som genom att inte göra byte av mätmetod inom utsatt tid och genom att rapportera månads­mätvärden, trots att elkunden har timmätning, försvårar efterfrågeflexibilitet. Ei har också granskat två elnätsföretag efter anmälan. Granskningen visade att företagen har gjort en för snäv tolkning av fullmakters giltighet vid övergång till kvartsmätning, och därmed ställt upp omotiverade hinder för efterfrågeflexibilitet.

− Årets och tidigare års undersökningar visar att det är viktigt att relevanta regelverk kommer på plats. Samtidigt är det viktigt att bestämmelserna tillämpas korrekt. Där kan Ei:s beslut om fullmakter bidra till ett klargörande, säger analytiker Linn Sjöström.

Ei har under året beslutat om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter. Hösten 2022 fick Ei, Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ett uppdrag av regeringen som handlar om att främja flexibilitet i elsystemet. Uppdraget består av fem deluppdrag, där fyra av del­uppdragen redovisades i april i år. Ei fortsätter också att följa regelutvecklingen på området.

Om rapporten

Genom rapporten Tjänster för efterfrågeflexibilitet Ei R2023:15 sammanställer Ei årligen de tekniska krav och andra villkor som ställs på tjänster för efter­frågeflexibilitet och uppfyller därmed sitt uppdrag enligt förordningen om elnätsverksamhet. Syftet med rapporten är också att beskriva efterfråge­flexibilitet som begrepp, vilka aktörer som är berörda, ett urval av relevanta regelverk samt vilka hinder som finns enligt marknadsaktörer.

Här kan du läsa mer

Hinder för efterfrågeflexibilitet - Ei:s tillsyn - Energimarknadsinspektionen Länk till annan webbplats.

Ei har ett övergripande ansvar att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Mer om Ei:s arbete finns beskrivet på sidan Flexibilitet i elsystemet och på projektsidan för EFFEKT-dialogen.

Kontakt
Flexibilitet i elsystemet
Ei Flexuppdraget

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter