Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:38:06

Regeringsuppdrag överlämnat: Många åtgärder föreslås för att främja flexibilitet i elsystemet

Hösten 2022 fick Energimarknadsinspektionen (Ei), Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet. Nu är fem deluppdrag överlämnade till Regeringskansliet.

Regeringsuppdraget Främjande av flexibilitet i elsystemet består av fem deluppdrag med olika inriktningar. Uppdraget, som är ett samarbete mellan flera myndigheter, presenterar potentiella åtgärder som kan bidra till främjande av flexibilitet i elsystemet.

—Det blir av allt större betydelse att kunna styra sin elanvändning i ett elsystem med mycket fossilfri el och volatila elpriser. Genom att ta tillvara alla typer av flexibilitetsresurser i elsystemet kan vi minska kostnaderna för elsystemet som helhet samtidigt som det blir mer robust. De åtgärder som vi nu presenterar hoppas vi ska kunna främja en långsiktig utveckling för efterfrågeflexibilitet, säger generaldirektör Ulrika Hesslow.

Nedan presenterar vi varje deluppdrag med tillhörande länk till rapport. Den 11 maj presenteras också resultat, slutsatser och åtgärder i ett digitalt seminarium inom projektet EFFEKT-dialogen.

Mer information om seminariet Länk till annan webbplats. 

Deluppdrag 1: Främja förutsättningar för flexibilitet på marknader inom Svenska kraftnäts ansvarsområde

Svenska kraftnät redogör för hur olika områden hanteras idag och vilka hinder som kan finnas. I rapporten finns förslag till åtgärder som kan leda till ökad flexibilitet genom att bättre nyttja flexibilitetsresurser eller ett mer effektivt utnyttjande av elnäten, exempelvis genom flexibla anslutningsavtal och nättariffer. Följande fyra områden är i fokus:

  • Flexibilitetsresurser på marknaderna för stödtjänster för balansering
  • Lokala flexibilitetsmarknader
  • Flexibilitet vid anslutning av elintensiva aktörer (och övriga elnätskunder)
  • Flexibilitet genom mer flexibla nättariffer och nätabonnemang

Strategisk handlingsplan för ökad flexibilitet (svk.se) Länk till annan webbplats.

Deluppdrag 2: Främja flexibilitet på slutkundsmarknaden

Ei har analyserat vad som behövs för att hushållskunderna i Sverige ska kunna och vilja bli mer flexibla i sin elanvändning. I rapporten beskriver vi hinder och presenterar förslag på åtgärder som vi bedömer kan öka elanvändarnas förutsättningar att använda el flexibelt. Några av de åtgärder som föreslås i rapporten handlar om att:

  • Förbättra och samordna myndigheters information om efterfrågeflexibilitet, energieffektivisering och elpriser och elnätstariffer.
  • Tillgängliggöra information om elpriser och utveckla verktyg för beräkning av individuella kostnader och nyttor.
  • Tillgängliggöra information om erbjudanden om styrtjänster och informationstjänster och utveckla verktyg för att jämföra dessa erbjudanden.

Konsumenter och efterfrågeflexibilitet Ei R2023:04 (ei.se) Länk till annan webbplats.

Deluppdrag 3: Främja flexibilitet på lokal nivå

I det här uppdraget har Ei analyserat behovet av åtgärder för att främja att elnätföretagen använder flexibilitet där det är samhällsekonomiskt effektivt på kort eller lång sikt vid driften av elnätet. Ei går igenom på vilka sätt elnätsföretagen idag kan anskaffa flexibilitetstjänster och tittar närmare på de olika lokala flexibilitetsmarknaderna som för närvarande bedrivs som pilotprojekt. I rapporten granskas hur dessa marknader är utformade och beskriver det regelverk som för närvarande är på gång inom EU inom området.

Ei konstaterar att arbetet med en central elmarknadshubb bör återupptas eftersom införandet av en hubb skulle skapa bättre förutsättningar för att handla med flexibilitet i konkurrens. I övrigt föreslår Ei att Sverige inväntar utformningen av de kommande EU-reglerna inom detta område innan ytterligare åtgärder föreslås.

Flexibilitet i distributionsnäten Ei R2023:05 (ei.se) Länk till annan webbplats.

Deluppdrag 4: Främja smart styrning av elanvändning

Energimyndigheten och Swedac har analyserat tekniska förutsättningar för flexibilitet i olika typer av utrustning, bland annat elbilsladdning, batterier, och eluppvärmning. I rapporten finns rekommendationer som kan öka förutsättningarna för mer flexibilitet. Sammanfattningsvis visar arbetet att det finns en stor potential för efterfrågeflexibilitet från hushåll och andra kunder, men att förutsättningarna ser något olika ut.

Smart styrning av elanvändning (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Deluppdrag 5: Delredovisning av pågående arbete inom flexibilitetsområdet

Ei har tillsammans med Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac genomfört en kartläggning av pågående arbete inom flexibilitetsområdet.

Myndigheterna har också gjort preliminära uppskattningar av flexibilitetspotentialen för vintern 2023/2024 som i rapporten kan läsas tillsammans med de antaganden och förutsättningar de bygger på. Till slutredovisningen i december 2023 kommer det gemensamma arbetet fortsätta i syfte att tillsammans ta fram en mer fördjupad uppskattningsanalys för den ovannämnda vinterperioden samt för vintern 2024/2025 och 2030/2031.

I delrapporten finns även en sammanställning över åtgärdsförslag som hittills identifierats i de fyra första deluppdragen. För en mer utförlig beskrivning och bakgrund till åtgärdsförslagen se respektive deluppdrags rapport.

Främjande av ett mer flexibelt elsystem Ei R2023:06 (ei.se) Länk till annan webbplats.

Om regeringsuppdraget

Ei:s uppdrag är att verka för väl fungerande energimarknader och arbetar brett med att främja efterfrågeflexibilitet inom tre strategiska huvudområden; effektiva prissignaler, effektivt nätutnyttjande samt kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet.

I augusti 2022 fick Ei, Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Swedac regeringsuppdraget att utveckla förutsättningarna för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet. Uppdraget är indelat i fem deluppdrag. De första fyra deluppdragen ska redovisas av de ansvariga myndigheterna till Regeringskansliet senast den 6 april 2023. Det femte deluppdraget ska delredovisas senast den 6 april 2023 och slutredovisas den 15 december 2023.

Nyhet om uppdraget: Fyra myndigheter samarbetar i ett regeringsuppdrag för ett mer flexibelt elsystem (ei.se) Länk till annan webbplats.

Uppdrag att främja ett mer flexibelt elsystem (regeringen.se Länk till annan webbplats.)

Kontakt
Flexibilitet i elsystemet
Ei Flexuppdraget

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter