Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:41:50

Elpriset högre än på länge - vad beror det på och vad gör Ei?

Vi får många frågor om elpriset. Vad beror den senaste ökningen på och vad gör Energimarknadsinspektionen (Ei)? Ei har en viktig roll i att övervaka elmarknaden och här sammanfattar vi det som pågår inom området.

Varför har vi ett högre elpris?

Det finns flera anledningar till att prisläget är högre nu än under förra året vid samma tid. Eftersom det svenska elsystemet är sammankopplat med det europeiska, påverkas våra elpriser av den europeiska prisutvecklingen. Och hela Europa har för närvarande höga elpriser, något som till stor del beror på höga naturgaspriser. Efterfrågan på naturgas har ökat mycket, bland annat på grund av den ekonomiska återhämtningen efter pandemin, samtidigt som gaslagren i Europa är låga. Som en följd har även priset på utsläppsrätter stigit.

Till detta kommer att nivåerna i vattenmagasinen i Norden är lägre än normalt och att det har blåst ovanligt lite för perioden. I Sverige finns det också begränsningar i överföringen av el framför allt från norr till söder, men även från öst till väst. Det gör att södra Sverige i stor utsträckning får gemensamt elpris med våra grannländer i söder, där priset ofta är högre. Trots att elpriset ökat i Sverige är det lägre än i stora delar av Europa.

Ei har en viktig roll i att övervaka marknaden

Regelverket för elmarknaden är i stort gemensamt inom EU och Ei övervakar kontinuerligt de svenska energimarknaderna för att säkerställa att aktörerna följer de regler som finns. Vi samarbetar också med övriga energitillsynsmyndigheter i Norden och EU i syfte att övervaka den handel av el som sker mellan länder.

— Vi övervakar elmarknaden varje dag. Det högre elpriset som råder nu, är inget tecken i sig på att elmarknaden inte fungerar. Tvärtom, på en marknad där det råder brist ska priset stiga. På så vis signalerar marknaden att det finns utrymme för aktörerna att investera, exempelvis i ny produktion och elnät. Men självklart är det förstås utmanande för företag och konsumenter när elpriset går upp mycket på kort tid, säger Elin Broström, enhetschef på avdelningen för marknadsövervakning och internationella frågor.

Ei övervakar tilldelningen av kapacitet och tar beslut om undantag

Överföringsbegränsningar mellan elområden är något som direkt påverkar elpriset. Därför är frågor om överföringskapacitet mellan EU-länder reglerade i EU-regelverk. En huvudregel är att minst 70 procent av den befintliga överföringskapaciteten ska göras tillgänglig mellan EU-länderna. Ei övervakar tilldelningen av kapacitet och kan också ta beslut om undantag från denna huvudregel. Exempelvis har Svenska kraftnät 2020 och 2021 beviljats undantag för överföringsförbindelserna till Danmark, Tyskland, Polen och Litauen.

Överföringsbegräsningarna i Sverige beror på flera faktorer, bland annat ett elnät som inte kan transportera tillräckligt mycket el från norr till söder. Men även nya kablar från Norge och Danmark till Tyskland påverkar, och skapar nya flöden och begränsningar i det nordiska elsystemet.

— Att det finns begränsningar i nord-sydlig riktning i Sverige är inte något nytt. I år ser vi dock att Svenska kraftnät begränsar flödena även i öst-västlig riktning. En konsekvens av det är att de södra delarna av landet blir ännu mer kopplade till den europeiska marknaden, säger Elin Broström.

Eftersom det under året förekommit begränsningar i överföringen mellan Finland och Sverige, pågår det en granskning av detta på Ei. Svenska kraftnät har också nyligen skickat in en ansökan om undantag från 70-procentsregeln gällande bland annat överföringen till Finland för år 2022. Ansökan utvärderas just nu av Ei.

Översyn av de europeiska elområdena

Utgångspunkten i EU-regelverket är att om det finns strukturella begränsningar i elnätet inom ett land, så ska landet delas in i elområden. En aktuell fråga, med anledning av att det är stora prisskillnader mellan elområdena i Sverige, är om indelningen bör ändras.

Det pågår just nu en översyn av elområdesindelningen i Europa. Den europeiska energitillsynsmyndigheten ACER* håller på att analysera olika scenarier och skulle ACER komma fram till att Sverige bör ändra sin indelning, är det regeringen som fattar beslutet. Från år 2025 kommer beslut om medlemsstaternas eventuella elområdesindelningar att fattas av ACER.

— Om det blir aktuellt med en ny elområdesindelning, är det troligt att den tidigast kan vara genomförd år 2024. Vi har löpande kontakt med ACER och Svenska kraftnät men Ei har ingen direkt roll i detta skede, säger Elin Broström.

Artikel om att ACER tagit över frågan om översyn av elområden i Europa.

Artikel om att ACER beslutat om metod.

Svenska kraftnäts information om översynen av elområden. Länk till annan webbplats.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter