Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:12:55

Nu är besluten om gasnätsföretagens intäktsramar 2023–2026 klara

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2023–2026. De ursprungliga besluten fattades i oktober 2022, men överklagades och återförvisades till Ei. Nu har nya beslut fattats och den totala summan för gasnätsföretagens intäktsramar hamnar på cirka sex miljarder kronor (i 2021 års prisnivå).

Naturgasverksamheterna i Sverige är naturliga monopol och omfattas därför av reglering. Ei är den myndighet som reglerar gasnätsföretagens intäkter genom att besluta om den intäktsram som anger ett tak för hur stora avgifter respektive företag får ta ut av sina kunder under en fyraårsperiod.

När Ei nu har fattat beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2023–2026 hamnade summan på strax över sex miljarder kronor (2021 års prisnivå). Det är cirka 8 procent lägre jämfört med de avstämda besluten för perioden 2019–2022.

Att gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2023–2026 blir klara först nu beror på att de ursprungliga besluten överklagades, därefter återförvisades de till Ei för ny handläggning.

Kort historik: beslut från 2022 återförvisades

Hösten 2022 fattade Ei beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2023–2026 enligt en ny metod. Metodbytet genomfördes eftersom Ei anser att den tidigare metoden gjorde att företagen blev överkompenserade i förhållande till sina faktiska kostnader.

Besluten överklagades och i samband med det kom ett domstolsavgörande som handlade om regleringen av elnätsföretag. Sammantaget bedömde Ei att det vid denna tidpunkt inte fanns legala förutsättningar för ett metodbyte och besluten återförvisades därför till Ei för ny handläggning.

Nu har Ei fattat nya beslut enligt den tidigare metoden.

Intäktsramarna i siffror

Summan av företagens intäktsramar

I Sverige finns sju naturgasföretag (nio redovisningsenheter). Summan av gasnätsföretagens intäktsramar för åren 2023–2026 hamnar på ett värde av cirka sex miljarder kronor (2021 års prisnivå). Det är den maximala summa som företagen sammantaget har möjlighet att ta ut av kunderna (privatkunder och företag) i form av avgifter under en fyraårsperiod. Summan ska täcka företagens kostnader, nödvändiga investeringar och även ge en skälig vinst.

Investeringar

För perioden 2023–2026 planerar företagen att genomföra investeringar för cirka 886 miljoner kronor (2021 års prisnivå). Om de investeringarna genomförs skulle företagen öka sina investeringar med cirka 83 procent jämfört med de investeringar som gjordes under föregående period, det vill säga 2019–2022.

Inför 2019–2022 planerade företagen att genomföra investeringar för cirka 766 miljoner kronor (2021 års prisnivå), men genomförda investeringar uppgick vid periodens slut till cirka 483 miljoner kronor (2021 års prisnivå).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter