Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:14:32

Ei har fattat beslut om naturgasföretagens nätavgifter för perioden 2023–2026

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat beslut om naturgasföretagens intäktsramar för perioden 2023–2026. Intäktsramen reglerar hur stora nätavgifter företaget totalt får ta ut av sina kunder. Besluten innebär att företagen får full täckning för sina kostnader och en skälig avkastning, men de får ett mindre utrymme för nätavgifter jämfört med innevarande tillsynsperiod.

Naturgasverksamheterna i Sverige är naturliga monopol och omfattas därför av reglering. Ei är den myndighet som reglerar naturgasföretagens intäkter genom att besluta om den intäktsram som anger hur stora avgifter företaget maximalt får ta ut av sina kunder.

Intäktsramar på totalt 4,6 miljarder svenska kronor

Intäktsramarna för tillsynsperioden 2023–2026, för de nio naturgasföretag som omfattas av regleringen, uppgår till totalt cirka 4,6 miljarder svenska kronor, i 2021 års prisnivå. Det är en minskning med mer än 2 miljarder svenska kronor jämfört med företagens totala intäktsutrymme för perioden 2019–2022.

För tillsynsperioden 2023–2026 har Ei beräknat kapitalkostnaderna för naturgasföretagets anläggningar utifrån de verkliga historiska anskaffningskostnaderna och tillämpat en kalkylränta som ger en rimlig avkastning på det kapital som gasnätsföretagen har investerat i nätverksamheten. Ei har i bedömningen av kalkylräntan utgått från aktuella förhållanden på kapitalmarknaden för kommande tillsynsperiod samt risknivån för de svenska naturgasföretagen. Kalkylräntan har fastställts till 6,87 procent, nominellt före skatt.

Syftet med regleringen

Beräkningarna av intäktsutrymmet har utgått från huvudsyftet med regleringen som är att säkerställa skäliga avgifter för kunderna som är anslutna till naturgasnäten och samtidigt ge naturgasföretagen kostnadstäckning och rimlig avkastning på det kapital som använts i nätverksamheten.

Besluten om naturgasföretagens intäktsramar 2023–2026.

Därför regleras naturgasföretagens intäktsramar

Naturgasverksamheterna i Sverige är naturliga monopol och omfattas därför av reglering. Ei är den myndighet som reglerar naturgasföretagens intäkter genom att vart fjärde år besluta om den intäktsram som anger hur stora avgifter företaget maximalt får ta ut av alla sina kunder.

Syftet med regleringen är att säkerställa att naturgasföretagens verksamhet bedrivs effektivt med god kvalitet. Kunden ska få betala ett skäligt pris för de olika tjänsterna som omfattas av regleringen samtidigt som naturgasföretaget ska få skälig täckning för sina kostnader, kunna genomföra investeringar och få en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter