Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:57:45

Ei uppdaterar beräkningen av tillförlitlighetsnormen

Energimarknadsinspektionen (Ei) har lämnat en uppdatering av den beräknade tillförlitlighetsnormen för Sverige till regeringen. Ei beräknar tillförlitlighetsnormen till 1,16 timme per år i årets uppdatering. Eftersom denna inte skiljer sig väsentligt från den beslutade normen på 1 timme per år, föreslår Ei ingen ny tillförlitlighetsnorm.

I november 2022 beslutade regeringen om en tillförlitlighetsnorm för Sverige på 1 timme per år, baserat på Ei:s förslag i rapporten Ei:s förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige (Ei R2021:05). I samband med beslutet fick Ei i uppdrag av regeringen att se över tillförlitlighetsnormen årligen, och vid behov föreslå en ny. Uppdraget ska rapporteras vid två tillfällen – senast den 1 januari 2024 och senast den 1 januari 2025. Denna rapport är den första avrapporteringen till regeringen.

Vad är en tillförlitlighetsnorm

Enligt elmarknadsförordningen Länk till annan webbplats. ska de länder som har eller avser att införa kapacitetsmekanismer* ha en tillförlitlighetsnorm. Denna ska beräknas utifrån en metod som beslutats av ACER, samarbetsorganisationen för de europeiska tillsynsmyndigheterna inom energiområdet.

En tillförlitlighetsnorm ska på ett transparent sätt ange den nödvändiga nivån för medlemsstatens försörjningstrygghet. Med andra ord innebär det att tillförlitlighetsnormen anger antalet timmar per år som det är acceptabelt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att utbud och efterfrågan av el inte möts. Beräkningen baseras på vad elkunder är villiga att betala för att inte vara utan el, och vad kostnaden är för att tillföra den produktionskapacitet (eller flexibilitet) som behövs för att täcka behovet av el vid effektbrist.

— Tanken med tillförlitlighetsnormen är att alla EU-länder ska bedöma resurstillräckligheten utifrån samma principer. Normen fungerar som ett slags referensvärde till analyserna av resurstillräckligheten och är på så sätt en del i bedömningen av om det finns ett behov av kapacitetsmekanismer i framtiden, säger analytiker Eva Svanberg.

Ei beräknar tillförlitlighetsnormen till 1,16 timme per år i årets uppdatering. Det innebär en beräknad tillförlitlighet i Sverige där produktionen och importen ska kunna täcka hela det förväntade förbrukningsbehovet 99,987 procent av tiden.

Ei har även beslutat om VOLL

Tillförlitlighetsnormen ska beräknas med hjälp av värdet av förlorad last (VOLL) och kostnaden för nya resurser (CONE). VOLL är en uppskattning av det högsta elpris som kunder är villiga att betala för att undvika elavbrott. I samband med årets uppdaterade beräkning av tillförlitlighetsnormen har Ei beslutat VOLL till 82,2 kr/kWh.

Fotnot: *En kapacitetsmekanism är en typ av åtgärd då man ger ersättning till produktionsresurser för att de ska vara tillgängliga vid behov. Åtgärder som rör stödtjänster eller hantering av överbelastning är inte kapacitetsmekanismer enligt elmarknadsförordningen.

En kapacitetsmekanism kan utformas som en strategisk reserv eller som en mer marknadsomfattande kapacitetsmarknad. I dagsläget har vi i Sverige en typ av strategisk reserv i form av effektreserven, som innebär att Svenska kraftnät handlat upp produktion i förväg som ska vara tillgänglig om en effektbristsituation uppstår. Nuvarande avtal i effektreserven gäller till 2025. Svenska kraftnät har lämnat förslag till regeringen på en framtida utformning av kapacitetsmekanism efter 2025.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter