Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 23:52:27

Över 40 åtgärdsförslag för ett flexibelt elsystem överlämnade till regeringen

Energimarknadsinspektion (Ei) har tillsammans med Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac föreslagit en handlingsplan med åtgärder för att främja flexibilitet. Tillsammans har myndigheterna uppskattat behovet av och potentialen för flexibilitet under vinterperioderna för detta år, nästa år och 2030/2031. Rapporten kartlägger även pågående arbete inom flexibilitet i elsystemet.

Hösten 2022 fick myndigheterna i uppdrag av regeringen att utveckla förutsättningarna för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet. I april 2023 levererades fyra deluppdrag och nu slutredovisas hela uppdraget.

− Flexibilitet i elanvändning och produktion är en nyckelfråga då vi ser ett växande behov av el och en mer väderberoende elproduktion i elsystemet. Det har varit givande att genomföra det gemensamma uppdraget med de övriga myndigheterna och arbetet kommer att bidra till en långsiktig utveckling av flexibilitet i elsystemet, säger Ei:s generaldirektör Ulrika Hesslow.

Åtgärdsförslag inom många områden

Rapporten visar att behovet av flexibilitet ökar signifikant redan till vintern 2030/2031. Det finns dock en ökande potential i både befintliga och tillkommande flexibilitetsresurser som kan bidra till att möta behovet. För att realisera denna potential krävs ett helhetsperspektiv och framåtlutat arbete från olika delar av samhället.

Handlingsplanen består av 42 åtgärdsförslag inom 5 delområden där fokus ligger på hur myndigheterna kan främja flexibilitet på olika sakområden. Områdena omfattar industrins flexibilitet, aggregering, obalansjustering, rätt mätning och avräkning, effektivt nätnyttjande, utveckling av och information om balansmarknaden samt kundinformation.

Sedan delredovisningen i april 2023 har myndigheterna identifierat ytterligare områden för vidareutredning och föreslår nya åtgärder inom dessa. Ett åtgärdsförslag handlar exempelvis om industrins möjligheter att se över sin flexibilitetspotential, vilket kan leda till att ökad flexibilitet realiseras.

Handlingsplanen innehåller även åtgärdsförslagen från de tidigare delleveranserna av deluppdrag 1–4. Till exempel en etablering av en datahubb som kan leda till en mer effektiv hantering av mätdata, samt att underlätta för aktörer att bidra med flexibilitet.

Rapport: Främjande av ett mer flexibelt elsystem - deluppdrag 5 Ei R2023:18 Öppnas i nytt fönster.

Nyhet om delredovisningen i april: Regeringsuppdrag överlämnat: Många åtgärder föreslås för att främja flexibilitet i elsystemet (ei.se) Länk till annan webbplats.

Uppdrag och projekt inom flexibilitet på Ei

Om regeringsuppdraget

Ei:s uppdrag är att verka för väl fungerande energimarknader och vi arbetar brett med flexibilitet inom tre strategiska huvudområden; effektiva prissignaler, effektivt nätutnyttjande samt kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet.

I augusti 2022 fick Ei, Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Swedac regeringsuppdraget att utveckla förutsättningarna för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet. Uppdraget är indelat i fem deluppdrag. De första fyra deluppdragen redovisades till Regeringskansliet i april 2023. Det femte deluppdraget delredovisades också i april och slutredovisning skedde den 15 december 2023.

Nyhet om uppdraget: Fyra myndigheter samarbetar i ett regeringsuppdrag för ett mer flexibelt elsystem (ei.se)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Uppdrag att främja ett mer flexibelt elsystem (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt
Flexibilitet i elsystemet
Ei Flexuppdraget

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter