Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:35:04

Årsvis avrapportering om genomförandeplanen: Ei har följt upp sju åtgärder

Energimarknadsinspektionen (Ei) har lämnat årets uppföljning av genomförandeplan med tidsplan till regeringen. I rapporten följer Ei upp sju åtgärder, föreslår fem nya åtgärder och bemöter Europeiska kommissionens yttrande om Sveriges nuvarande genomförandeplan.

I juni 2022 beslöt regeringen om en genomförandeplan för Sverige. Den består av nio åtgärder som Ei föreslog i rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion. Ei har i uppdrag att följa upp att de nio åtgärderna genomförs fram till 2025.

I årets rapport har Ei följt upp de sju återstående åtgärderna, samt gett fem nya förslag på ytterligare åtgärder som bör ingå i genomförandeplanen. Det rör sig om åtgärder som syftar till att öka tillgänglig överföringskapacitet, att hinder för efterfrågeflexibilitet ska undanröjas och förbättringar på balansmarknaden.

Ei bemöter Europeiska kommissionens yttrande

I september 2023 gjorde Europeiska kommissionens ett yttrande om den svenska genomförandeplanen. I enlighet med artikel 20.5 i elmarknadsförordningen uppmanar kommissionen Sverige att ta hänsyn till deras synpunkter. Två av de fem nya rekommenderade åtgärderna är en följd av kommissionens yttrande. Från sidan 6 i årets rapport finns en sammanfattning av samtliga förslag.

Uppföljning 2023:Uppföljning av genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion - 2023 års rapportering (Ei R2023:16) Länk till annan webbplats.

Uppföljning 2022: Uppföljning av genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion (Ei R2022:09) Länk till annan webbplats.

Om genomförandeplanen

I EU ska medlemsstater med konstaterade resurstillräcklighetsproblem utveckla och offentliggöra en genomförandeplan med åtgärder och tidsplan för att undanröja snedvridningar och marknadsmisslyckanden till följd av lagstiftning. I dagsläget finns det ingen godkänd nationell eller europeisk resurstillräcklighetsbedömning genomförd för Sverige.

I december 2020 överlämnade Ei rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion (Ei R2020:09) till regeringen.

I juni 2022 fick Ei i uppdrag av regeringen att följa upp nio av de åtgärder som föreslogs i rapporten och som regeringen beslutat ska ingå i Sveriges genomförandeplan. Ei kommer till år 2025 årligen följa upp att åtgärderna genomförs.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter