Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 16:42:52

Sammanfattning av Ei:s tillsyn på slutkundsmarknaden 2022

Varje år genomför Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsyn inom flera olika områden. Ett av områdena är tillsyn kopplad till slutkundsmarknaden och de bestämmelser som reglerar kundens rättigheter på energimarknaden. En sammanfattning av förra årets tillsyn inom just det området finns nu i promemorian Tillsyn på slutkundsmarknaderna 2022 (Ei PM 2023:04).

Under 2022 genomförde Ei flera tillsynsinsatser kopplade till slutkundsmarknaden för el, gas och fjärrvärme. De höga elpriserna under 2022 gjorde att fler konsumenter än vanligt hörde av sig till Ei med frågor och klagomål, bland annat ökade antalet frågor gällande fjärrvärme.

Ei har granskat vilken information som ges vid timprisavtal och när tidsbundna avtal löper ut

Ett exempel på tillsynsinsats 2022 är granskningen av vilken information kunder med timprisavtal får i samband med fakturan. Hur tillsynen gick till och resultatet finns att ta del av i promemorian Granskning av information om priser och förbrukning för timprisavtal, Ei PM2023:02. De viktigaste slutsatserna var att det är svårt för kunderna att utläsa på fakturan att de har ett timprisavtal och att deras förbrukning mäts och prissätts per timme samt var de priser som redovisas kommer ifrån. Företagens fakturor är svårbegripliga och det finns stor förbättringspotential med hänsyn till hur viktigt det är med tydlig information för att kunderna ska kunna nås av, förstå och reagera på marknadens prissignaler.

Ytterligare en tillsyn 2022 var en granskning av vilken information som elhandelsföretag skickar ut till kunderna inför att tidsbundna avtal löper ut. Det visade sig att den information som skickades ut var bristfällig och elhandelsföretagen som ingick i granskningen fick därför ett föreläggande om att ändra i sina informationsbrev, vilket de också gjorde.

Fler granskningar 2022

Under 2022 har Ei även granskat:

  • information som elhandelsföretaget lämnar innan ett avtal tecknas
  • förmedlingsföretag
  • åtskillnadsregler gällande information från kundtjänst
  • konsumentbestämmelser för elnätsföretag
  • Avgift för reinvesteringar av fjärrvärmenät
  • Information vid ändrade avtalsvillkor för gashandel

Här finns sammanfattningen

Mer om genomförd tillsyn på slutkundsmarknaden finns i promemorian Tillsyn på slutkundsmarknaderna 2022 - tillsynen under 2022 inom slutkundsmarknaderna för el, gas och fjärrvärme Ei PM 2023:04.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter