Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 03:38:46

Granskning av information om priser och förbrukning för timprisavtal Ei PM2023:02

Enligt ellagen har elanvändaren rätt att få information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som elanvändarens faktura grundar sig på. Om leveransavtalet förutsätter att mängden överförd el mäts per timme, får informationen göras tillgänglig via elleverantörens webbplats. Fakturan ska då innehålla uppgift om var elanvändaren kan hitta informationen. Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått klagomål från elanvändare med timprisavtal som uppger att informationen om priser och förbrukning är bristfällig. Ei har därför genomfört en planlagd tillsyn i syfte att granska hur fem elhandelsföretag tillhandahåller information till elanvändare om pris och förbrukning per timme.