Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:31:46

Tillsyn på slutkundsmarknaderna 2022 Ei PM2023:04

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsyn över slutkundsmarknaderna för elhandel, elnät, gashandel, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla. Ei genomför kontinuerligt tillsyn på elhandelsområdet och i något mindre mån även på elnätsområdet. Elmarknaden har under 2022 präglats framför allt av de höga elpriserna. Detta har lett till ett kraftigt ökat antal frågor och klagomål till Ei. Fjärrvärmemarknaden har haft ett större fokus under 2022 än vanligt, både när det gäller Ei:s tillsyn och intresse från media och allmänheten. I den här promemorian sammanfattas de tillsynsinsatser som gjorts inom slutkundsmarknaderna för el, gas och fjärrvärme under 2022.