Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:16:30

Ei föreslår nya rutiner för miljöbedömningar i så kallade PCI-projekt

I regleringsbrevet för 2023 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att undersöka om olika typer av miljöbedömningar som genomförs i samband med så kallade PCI-ärendet, eller som kan påverka sådana projekt, kan göras mer effektiva och enhetliga. Nu har Ei lämnat ett antal förbättringsförslag till regeringen. Förslagen handlar främst om att Ei ska ta fram tydligare rutiner och öka samarbetet mellan olika myndigheter.

Europeiska kommissionen tar vartannat år fram en lista över projekt som bedöms som särskilt viktiga för den europeiska infrastrukturen - Project of Common Interest (PCI-projekt).

För dessa projekt finns ett särskilt regelverk som syftar till att förenkla och samordna tillståndsprocesserna mellan länderna. Det finns även möjlighet för projektägarna att söka medfinansiering från andra medlemsstater eller särskilda EU-medel för att underlätta finansieringen av PCI-projekt.

Miljökonsekvensbedömningarna ska effektiviseras

I större infrastrukturprojekt behöver hänsyn tas till olika typer av miljöbedömningar, till exempel enligt MKB-direktivet Länk till annan webbplats. eller enligt andra europeiska regelverk. Ett projekt kan behöva söka flera olika typer av tillstånd och dispenser som var och en kräver en miljöbedömning. Syftet med uppdraget är att säkerställa att arbetet i PCI-projekt kopplat till miljöbedömningar är konsekvent och effektivt.

I PCI-förordningen finns angivet att varje EU-land ska vidta åtgärder för att strömlinjeforma miljöbedömningarna och därmed underlätta för PCI-projekt. Detta gjordes första gången 2014 och de åtgärder som Ei då föreslog finns beskrivna i rapporten Ei R2014:10.

Under 2022 kom en ny PCI-förordning Länk till annan webbplats., vilket gör att medlemsländerna behöver titta på frågan igen.

Förslag på åtgärder

Nu har Ei lämnat sin rapport ”Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar – Genomförande av artikel 7.5 i PCI-förordningen” (Ei R2023:07) till regeringen. Den innehåller ett antal förslag på åtgärder som ska rationalisera arbetet med miljöbedömningarna i samband med PCI-projekt. Exempel på förslag:

  • Ei och Naturvårdsverket bör ha en gemensam rutin för när och hur de underrättar varandra om gränsöverskridande projekt.
  • Den handbok för PCI-projekt, som Ei ska ha enligt PCI-förordningen, bör inte bara rikta sig till projektägare utan även till berörda myndigheter.
  • Ei ska ta fram rutiner för myndighetens eget arbete. I rutinerna ska det bland annat framgå när Havs- och vattenmyndigheten ska underrättas och när konsultation med Sametinget ska ske. I rutinen ska det även framgå hur åtgärdsplaner, föransökningsförfarande och tidsplaner ska hanteras.

Ei:s rapport: ”Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar – Genomförande av artikel 7.5 i PCI-förordningen” (Ei R2023:07)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter