Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 22:00:20

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar - Slutrapport - Ei R2014:10

Rådet och Europeiska kommissionen har beslutat om PCI-förordningen, som har till syfte att integrera de inre marknaderna för el, gas och olja samt att säkra försörjningstryggheten för dessa energikällor. Genom förordningen införs en särskilt reglerad tillståndsprocess, genom vilken man kan ansöka om tillstånd för
så kallade projekt av gemensamt intresse. Energimarknadsinspektionen (Ei) har uppdrag att utreda och föreslå lämpliga åtgärder. Uppdraget ska redovisas vid två tillfällen. I en första delrapport (Ei R2014:2) har Ei lämnat förslag på åtgärder som inte kräver författningsändringar. I denna slutrapport, som även inkluderar de förslag som lämnades i delrapporten, lämnar Ei därutöver vissa förslag på författningsändringar.