Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 16:53:24

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2023:07

I den så kallade PCI-förordningen finns regler som syftar till att skapa förutsättningar för tillkomsten av vissa typer av energiinfrastrukturer av europagemensamt intresse (PCI-projekt). Bland annat finns där regler som syftar till att effektivisera tillståndsprocesserna för PCI-projekt. Det krävs många olika tillstånd och dispenser för ett och samma projekt och i processen för att få ett tillstånd eller en dispens ställs det ofta krav på att det ska göras en miljöbedömning. I den tidigare gällande PCI-förordningen fanns ett krav på att medlemsstaterna skulle identifiera och genomföra åtgärder för att förfarandena för miljökonsekvensbedömningar ska bli effektivare samt för att de förfaranden för miljökonsekvensbedömningar som krävs enligt unionsrätten ska tillämpas konsekvent.

2013 fick Ei i uppdrag att utreda frågan och föreslå lämpliga åtgärder. I april 2014 överlämnade Ei en slutrapport som innehöll förslag till åtgärder (Ei R2014:10). Den nu gällande PCI-förordningen trädde i kraft år 2022. I denna nya förordning finns ett krav på att medlemsstaterna återigen ska bedöma vilka lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som behövs för att rationalisera miljökonsekvensbedömningarna och säkerställa att de tillämpas på ett enhetligt sätt. I regleringsbrevet för 2023 fick Ei i uppdrag att utreda frågan och lämna förslag på åtgärder.

I denna rapport redovisas några åtgärder som Ei anser bör vidtas för att rationalisera miljökonsekvensbedömningarna i PCI-ärenden.