Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-25 02:46:49

Konsumenter och efterfrågeflexibilitet Ei R2023:04

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsammans med Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet. Uppdraget indelades i fem deluppdrag och genom denna rapport redovisas deluppdrag 2 vars inriktning är att främja flexibilitet på slutkundsmarknaden. Ei har haft dialog med övriga involverade myndigheter. I den här rapporten fokuserar vi på hushållskundernas möjlighet till och incitament för att bidra med flexibilitet. Rapporten ger en nulägesbeskrivning av hushållens och marknadsaktörers förhållande till efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Ei identifierar förslag på åtgärder för att främja att fler konsumenter ska vilja och ha möjlighet att erbjuda flexibilitet samt att marknadsaktörer ska kunna möjliggöra detta.