Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:41:02

Myndigheter har tillsammans följt upp samhällets elektrifiering

I maj 2022 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsammans med Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Trafikverket i uppdrag att göra myndighetsgemensamma uppföljningar av samhällets elektrifiering och elsystemets utveckling inklusive elproduktionen under åren 2022 till 2024. Nu har myndigheterna lämnat det första årets rapport till regeringen.

Uppdraget är en del av genomförandet av regeringens nationella strategi för elektrifiering och samordnas av Energimyndigheten. Nu har den första gemensamma uppföljningen, där myndigheterna bidragit med olika delar, lämnats till regeringen.

Den gemensamma rapporten och mer information finns på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Flera deluppdrag

I den myndighetsgemensamma uppföljningen fick myndigheterna ett antal deluppdrag. Ei har ansvarat för deluppdrag tre som handlat om att följa upp arbetet med att halvera ledtiderna för nya elnät samt anslutning av laddinfrastruktur. Ei skulle även sammanställa slutsatser när det gäller elmarknadens utveckling.

Ei:s uppföljning enligt deluppdraget finns redovisat i Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering - Deluppdrag 3 (Ei PM2022:09).

Ei har beskrivit nuläget

I sitt deluppdrag har Ei beskrivit hur arbetet med att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad och anslutning av laddningspunkter fortgår. Det finns även en nulägesbeskrivning av elmarknadens funktion och utveckling.

Vad gäller att korta ledtiderna för byggnation av elnät respektive anslutning av laddningspunkter har Ei under året arbetat med i två särskilda regeringsuppdrag. Kortare ledtider för elnätsutbyggnad ska redovisas till regeringen i maj 2023 och uppdraget kortare ledtider för anslutning av nya laddningspunkter till elnätet lämnades till regeringen i början av december.

Mycket arbete pågår även inom området elmarknadens utveckling, vilket finns beskrivet i promemorian. Energiomställningen till fossilfri elproduktion och att fler områden elektrifieras kommer att ställa nya krav på elsystemet, bland annat genom en högre elförbrukning och en mer variabel elproduktion. För att möjliggöra omställningen behöver utvecklingen av elsystemet vara effektiv och marknadens aktörer behöver ha låga inträdeshinder, ges långsiktiga spelregler och teknikneutrala incitament för att hålla tempot uppe i omställningen.

I årets uppföljning pekas därför ett antal områden ut som bedöms vara av vikt att fortsatt följa upp och vid behov utveckla för en väl fungerande elmarknad. Dessa områden har identifierats i dialog mellan Ei, Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Områden som lyfts berör bland annat efterfrågeflexibilitet, risksäkringsmöjligheter, stödtjänster, inträdeshinder för ny, eller utökad, produktion och elnät, samt resurstillräcklighet.

Fortsatt uppföljning 2023 och 2024

De rapporter som nu har lämnats till regeringen är de första uppföljningarna av samhällets elektrifiering. Fortsatta och utvecklade myndighetsgemensamma uppföljningar ska lämnas i december 2023 och i december 2024.

Kontakt
Presskontakt
Press och media
Vardagar 8.00-17-00. Lunchuppehåll 12.00-13.00.

016-16 27 90

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter