Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Fotografi som visar elledningar som leder till energianvändande samhälle.

Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Ei arbetar sedan flera år tillbaka med att utveckla arbetssätt i tillståndshanteringen som kortar ledtiderna för elnätsutbyggnad och har fått olika regeringsuppdrag inom området. Här kan du följa arbetet från uppdraget som Ei fick av regeringen 2021 och framåt. Det senaste med namnet "Myndighetsgemensamt arbete för kortare ledtider vid prövning av nätkoncession” fick Ei i regleringsbrevet för 2024.

2024-05-29 01:28:05

Nyheter, information och nedladdningsbara dokument som rör projektet

Nyheter

Mer om projektet

Uppdrag Myndighetsgemensamt arbete för kortare ledtider vid prövning av nätkoncession

I regleringsbrevet för 2024 Länk till annan webbplats. fick Ei ett regeringsuppdrag med namnet ”Myndighetsgemensamt arbete för kortare ledtider vid prövning av nätkoncession”. I det ska Ei fortsätta att utveckla och genomföra metoder och arbetssätt som har identifierats bland annat i rapporten Kortare ledtider för elnätsutbyggnad (Ei R2023:09) Pdf, 5.6 MB.. Arbetet ska ske tillsammans med Lantmäteriet och berörda länsstyrelser, och bör bedrivas inom ramen för faktiska ansökningar.

I uppdraget uppmanar regeringen myndigheterna att gemensamt prioritera projekt vilka syftar till att förbättra överföringen i nord-sydlig riktning, mellan elområden och till tillväxtområden samt projekt till slutkund vilka bedöms medföra stor samhällsnytta och/eller klimatnytta.

I regleringsbrevet för 2024, i samband med att regeringen gav det nya uppdraget till Ei, återkallades uppdraget nedan (Verkställa kortare ledtider).

Uppdrag Verkställa kortare ledtider

Ei fick i regleringsbrevet för 2023 i uppdrag av regeringen att implementera resultat och lärdomar från regeringsuppdraget ”Kortare ledtider för elnätsutbyggnad” i den ordinarie verksamheten. I det nya uppdraget, som kallades ”Verkställa kortare ledtider”, skulle Ei

  • utveckla arbetssätt och parallella processer för prövning av nätkoncession för elnät, och implementera resultat och lärdomar från uppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad, i den ordinarie verksamheten.
  • föreslå indikatorer som gör det möjligt att följa upp genomsnittlig handläggningstid för olika typer av ärenden och bedöma vilka effekter genomförda åtgärder kan ha på den totala ledtiden för elnätsutbyggnad.
  • i genomförandet föra dialog med Lantmäteriet och länsstyrelserna.

Uppdraget skulle redovisas till regeringen (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 25 november 2024. Dock återkallades detta uppdrag i samband med att Ei fick ett nytt i regleringsbrevet 2024, se ovan.

Uppdrag Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Uppdraget gavs hösten 2021 och i slutrapporten, som lämnades till regeringen i april 2023, presenterade Ei en rad ledtidsförkortande åtgärder. I det skulle Ei tillsammans med Lantmäteriet och relevanta länsstyrelser koordinera och utveckla arbetssätt för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad.

Ei skulle, efter dialog med länsstyrelserna, välja ut ett begränsat antal nätutvecklingsprojekt som var lämpliga att hantera inom ramen för uppdraget. Ei skulle också skapa en plattform för kunskapsutbyte och vidare lärande.

Projekten som valdes ut var följande:

  • Regionnätsförstärkningar Göteborg.
  • Svenska kraftnäts ledning Vitåfors – Porjusberget, Norrbotten.
  • Vattenfall Eldistributions anslutning av ljusbågsugn Oxelösund, Södermanland.
  • E.ON:s ledning Bredhälla – Horshaga fly, Kronoberg.
  • Ellevios ledning Timmersdala – Mariestad, Västra Götaland.
  • (Vattenfall Eldistributions regionnätsförstärkning Luleå, Norrbotten, valdes initialt ut med utgick sedan).

Är du intresserad av att följa Ei:s arbete?

Prenumerera gärna på den här projektsidan. Då får du mejl när vi lägger upp något nytt.

Gå till sidan hantera prenumeration

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Hör gärna av dig!

Jenny Johnson
Projektledare

016-542 91 82

Alexandra Westerdahl
Biträdande projektledare

016-542 91 30