Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Fotografi som visar elledningar som leder till energianvändande samhälle.

Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

September 2021 fick Ei, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya arbetssätt för att bättre koordinera hanteringen av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Ei leder arbetet och ska redovisa uppdraget till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 1 maj 2023.  

2023-02-05 08:49:23

Nyheter, information och nedladdningsbara dokument som rör projektet

Nyheter

Mer om projektet

Regeringsuppdraget utgår från ett förslag från Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) om att ge ett myndighetsgemensamt uppdrag att utveckla nya arbetssätt för att bättre koordinera myndigheternas respektive delar av tillståndsprocessen. Effektivare tillståndsprocessen och kortare ledtider ska bidra till ökad elektrifiering och omställning till nettonollutsläpp från transportsektor och industri, och till ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.

Uppdraget innebär att Ei, efter dialog med länsstyrelserna, väljer ut ett begränsat antal projekt som är lämpliga att hantera inom ramen för uppdraget. Ei ska sedan tillsammans med Lantmäteriet och relevanta länsstyrelser koordinera sina respektive arbetssätt och processer i syfte att förkorta tiden för den samlade hanteringen av projekten. Ei ska också skapa en plattform för kunskapsutbyte och vidare lärande.

I valet av projekt gäller vissa urvalskriterier, exempelvis ska de ha potential att bidra till klimat- och samhällsnytta, Sveriges framtida konkurrenskraft och till att förebygga uppkomst av regional och lokal effektbrist. Projekten ska också befinna sig i olika faser av tillståndsprocessen.

Här hittar du information om de nätutvecklingsprojekt som vi arbetar med inom ramen för uppdraget:

Ei ska redovisa resultat och erfarenheter i en rapport. Vi ska också rapportera om vi upptäckt legala eller praktiska hinder i arbetet, och föreslå eventuella författningsändringar.

Budgeten för genomförande är högst 6 miljoner kronor för 2021 och högst 10 miljoner kronor för 2022. Ei ska i samverkan med övriga myndigheter, som fått uppdraget, besluta om hur medlen ska fördelas mellan de inblandade organisationerna.

Är du intresserad av att följa Ei:s arbete?

Prenumerera gärna på den här projektsidan. Då får du mejl när vi lägger upp något nytt.

Gå till sidan hantera prenumeration

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Hör gärna av dig!

Du kan lämna förslag till oss på lämpliga åtgärder för att korta ledtiderna genom att fylla i detta formulär Länk till annan webbplats.. Dock, om du vill skriva mycket text och kanske skicka med en bild, är mejl att föredra.

Jenny Johnson
Projektledare
016-542 91 82
jenny.johnson@ei.se