Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Fotografi som visar elledningar som leder till energianvändande samhälle.

Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

September 2021 fick Ei, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla nya koordinerade arbetssätt för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Ei ledde arbetet och lämnade i slutet av april 2023 slutrapporten till Klimat- och näringslivsdepartementet.

Inför 2023 fick Ei ett nytt uppdrag som handlar om att implementera de åtgärder som identifierats i det förra projektet. Detta uppdrag ska redovisas till regeringen senast den 25 november 2024.  

2023-11-28 17:37:42

Nyheter, information och nedladdningsbara dokument som rör projektet

Nyheter

Mer om projektet

Uppdrag Verkställa kortare ledtider

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i regleringsbrevet för 2023 i uppdrag av regeringen att implementera resultat och lärdomar från regeringsuppdraget ”Kortare ledtider för elnätsutbyggnad” i den ordinarie verksamheten. Ei har påbörjat implementeringen av de åtgärder som har identifierats, där en del innebär internt arbete medan andra kräver fortsatt samarbete mellan berörda aktörer.

I det nya uppdraget, som kallas ”Verkställa kortare ledtider”, ska Ei

  • utveckla arbetssätt och parallella processer för prövning av nätkoncession för elnät, och implementera resultat och lärdomar från uppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad, i den ordinarie verksamheten.
  • föreslå indikatorer som gör det möjligt att följa upp genomsnittlig handläggningstid för olika typer av ärenden och bedöma vilka effekter genomförda åtgärder kan ha på den totala ledtiden för elnätsutbyggnad.
  • i genomförandet föra dialog med Lantmäteriet och länsstyrelserna.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 25 november 2024.

Vi kommer fortsätta att använda denna projektsida för kommunikation om uppdraget.

Uppdrag Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Uppdraget gavs hösten 2021 och slutredovisades av Ei i slutet av april 2023. I det skulle Ei tillsammans med Lantmäteriet och relevanta länsstyrelser koordinera och utveckla sina respektive arbetssätt för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad.

Ei skulle, efter dialog med länsstyrelserna, välja ut ett begränsat antal nätutvecklingsprojekt som var lämpliga att hantera inom ramen för uppdraget. Ei skulle också skapa en plattform för kunskapsutbyte och vidare lärande.

Här hittar du information om de nätutvecklingsprojekt som ingick i uppdraget:

Under fliken Dokument hittar du Ei:s slutrapport Kortare ledtider för elnätsutbyggnad.

Är du intresserad av att följa Ei:s arbete?

Prenumerera gärna på den här projektsidan. Då får du mejl när vi lägger upp något nytt.

Gå till sidan hantera prenumeration

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Hör gärna av dig!

Jenny Johnson
Projektledare
016-542 91 82
kortareledtider@ei.se

Hanna Öhlund
Biträdande projektledare
016-16 27 33
kortareledtider@ei.se