Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:51:16

Tillsyn inom elhandel visar oklart rättsläge gällande förmedlingsföretag

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) tillsyn av elhandel 2020–2021 visar ett oklart rättsläge för vissa förmedlingsföretag. Eftersom företagen i stora delar ersätter elhandelsföretagets funktion så kan slutkunden gå miste om rättigheter som finns i lagstiftningen. Tillsynen har även ett särskilt fokus på oschyssta affärsmetoder.

Ei:s rapport Tillsyn på elhandelsmarknaden sammanfattar tillsynsinsatser inom elhandelsområdet under 2020 och 2021. Resultatet pekar på ett oklart rättsläge gällande förmedlingsföretag, som agerar mellanhand mellan slutkunden och elhandelsföretaget.

När kontakten med kunden i stora delar sköts av förmedlingsföretagen så försvinner elhandelsföretagets roll mot slutkund. Kunden kan då förlora rättigheter som gäller enligt EU-direktiv. Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar med att ta fram förslag till ändringar i ellagen för att förtydliga så att kundbestämmelser också ska gälla förmedlingsföretag.

En annan ovanlig upptäckt i samband med tillsynsarbetet är att vissa företag väljer att inte medverka i tillsynen, genom undvikande eller mycket bristfälliga svar. Det leder till tidskrävande tillsyn och ibland ouppnådda resultat.

Oschyssta metoder inom elhandel ökar

Tillsynen inom elhandel har haft ett särskilt fokus på oschyssta affärsmetoder. De klagomål som kommit in i dessa typer av ärenden handlar oftast om aggressiva försäljningsmetoder med inslag av otrevligt beteende. Eller att försäljaren påstår att de ringer i samverkan med det lokala elnätsföretaget. Det finns även klagomål om otydliga avtalsvillkor och negativ avtalsbindning. En del kunder har tackat ja till mer information, men i stället direkt blivit bunden till ett avtal.

Under de senaste åren har liknande problem ökat då Ei fått många frågor och klagomål från konsumenter och företag. Under 2020 inledde Ei ett tillsynsarbete med särskilt fokus på elhandelsföretag som fått många klagomål, bland annat via myndighetens konsumentforum Konsumentkontakt. Av de sex företag som granskades, upphörde två företag med sin verksamhet och ett företag meddelade att de avslutat sin telefonförsäljning.

Promemoria: Tillsyn på elhandelsmarknaden - 2020 och 2021 års tillsynsinsatser (Ei PM2022:05)

Om tillsynsarbetet

Ei övervakar och granskar bland annat de bestämmelser i ellagen som gäller kundförhållanden. Det handlar främst om kundens rätt till information, villkors- och fakturafrågor samt rutiner för klagomålshantering och då även möjligheten att överhuvudtaget kunna komma i kontakt med sitt elhandelsföretag. Ei fortsätter tillsynen inom vissa områden under de kommande åren som ett led i arbetet med att följa upp att företagen rättar till de brister som upptäckts.

Vad är ett förmedlingsföretag?

Förmedlingsföretag tecknar avtal med slutkunden där det finns en fullmakt som gör det möjligt att genomföra byte av kundens elhandelsföretag. Företagen uppträder som elhandelsföretag i försäljningssituationen och de kunder som vänder sig till Ei tror ofta att förmedlingsföretaget är den som man köper sin el av. Företagen tar också över elhandelsföretagets kommunikation med kunden.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter