Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 16:52:55

Ei har analyserat indikatorer för utvecklingen av smarta elnät

Energimarknadsinspektionen (Ei) har sedan drygt ett år tillbaka arbetat med att analysera vilka indikatorer som är lämpliga för att övervaka och utvärdera utvecklingen av smarta elnät i Sverige. Nu är rapporten som beskriver resultatet av analysen klar.

— Det har varit ett komplext område att analysera, bland annat beroende på den snabba samhälls- och teknikutvecklingen. Vi har försökt hitta rimliga avgränsningar i de analyser vi gjort, berättar projektledare Johanna Rosenlind.

Ei:s analys har resulterat i en begränsad mängd indikatorer

Som en följd av EU:s reviderade elmarknadsdirektiv stärks Ei:s roll kopplat till smarta elnät. Ei ska enligt elmarknadsdirektivet övervaka och utvärdera utvecklingen av det smarta elnätet med utgångspunkt i en begränsad uppsättning indikatorer. Ei ska också vartannat år publicera en nationell rapport med rekommendationer kopplade till smarta elnät.

I den nu publicerade analysen har Ei sammanställt indikatorer från tidigare studier och tillämpat ett antal perspektiv för att välja ut indikatorer lämpliga att använda för att övervaka och utvärdera utvecklingen av smarta elnät. Bland dessa finns indikatorer för att följa upp:

  • leveranssäkerhet
  • dynamisk belastningsbarhet
  • acceptansgräns för förnybara energikällor
  • transformatorstationernas automationsgrad
  • användningen av flexibilitetstjänster
  • total kapacitet av anslutet energilager.

Den fullständiga listan består både av helt nya indikatorer, som Ei inte har samlat in tidigare, och av indikatorer som Ei redan idag samlar in.

Fortsatt arbete med föreskrifter om Ei får bemyndigande

För att Ei ska kunna övervaka utvecklingen av smarta elnätet med utgångspunkt i de indikatorer som beskrivs i rapporten, krävs att det införs en skyldighet för elnätsföretagen att rapportera in fler uppgifter till Ei än vad de gör idag.

— Om vi får ett bemyndigande att utfärda föreskrifter, är nästa steg att analysera vad en sådan rapportering skulle medföra för företagen. Vi kommer i så fall göra en konsekvensutredning, där vi analyserar vilka kostnader och nyttor som är förknippade med inrapporteringen, berättar Johanna Rosenlind.

Vad är ett smart elnät?

Smarta elnät används ofta som ett samlingsbegrepp för att beskriva framtidens elnät. Det handlar om ny teknik och nya tjänster, men också om nya förutsättningar för reglering och marknadsdesign i syfte att möjliggöra energiomställningen.

Smarta elnät är inget självändamål utan ska ses som ett verktyg för att skapa nytta för elkunderna och för samhället i stort. Smarta elnät kan bidra till integreringen av förnyelsebar energi, ökad energieffektivitet och ett mer motståndskraftigt och tillförlitligt elnät.

Ei:s rapport

Indikatorer för utvecklingen av smarta elnät Ei R2021:07.

I ämnet smarta elnät: Den 31 maj lämnade Ei rapporten Utvärdering av kostnader och nyttor av smarta elnät till regeringen. Här hittar du mer information och länk till rapporten.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter