Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:45:37

Ei har lämnat rapporten Utvärdering av kostnader och nyttor av smarta elnät till regeringen

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i juni 2020 i uppdrag att utvärdera samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät jämfört med andra alternativ. Utvärderingen skulle omfatta olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet samt av ökad elektrifiering i samhället. Den 31 maj lämnade Ei sin analys till regeringen.

I rapporten presenteras metod och tillvägagångssätt för analysen, resultaten av analysen och förslag till fortsatt arbete.

— Vad vi redan från början kunde konstatera var att smarta elnät är komplext att analysera eftersom begreppet är så brett och inte har någon given definition. Vi valde att kvalitativt beskriva kostnader och nyttor som skulle kunna uppstå av de funktionaliteter, eller förmågor, som smarta elnät kan bidra med. Ett exempel är funktionaliteten att underlätta för flexibilitetsresurser, berättar projektledare Therése Karlsson.

Utöver detta gjorde projektet modelleringar av både elnät och elmarknad utifrån en rad antaganden som syftade till att se hur efterfrågeflexibilitet påverkar kostnaderna för elsystemet.

Smarta elnät bidrar med nyttor i olika tidsperspektiv

En slutsats av Ei:s analys är att smarta elnät kan bidra med olika nyttor under olika tidsperioder, inte minst med att upprätthålla ett säkert elsystem till lägre kostnader.

— Smarta elnät kan ses som ett samlingsbegrepp för att beskriva ett framtida elsystem som använder kostnadseffektiva åtgärder. Det är uppenbart att den ökande efterfrågan på el kräver både traditionella lösningar, som nätutbyggnad, och flexibilitet. Vi kommer behöva använda alla sätt för att möta behovet av el till en rimlig kostnad, säger Therése Karlsson.

Framtidens utmaningar ökar behovet av kvalificerade samhällsekonomiska analyser

Mot bakgrund av de utmaningar som elsystemet står inför med en högre andel förnybar elproduktion och samhällets ökande elanvändning, blir behovet av kvalificerade samhällsekonomiska analyser större. Med rapporten lämnar Ei ett bidrag till den samlade kunskapen om hur smarta elnät kan analyseras.

— Metoder och modeller behöver utvecklas, och uppdateras löpande för att ta hänsyn till den snabba utvecklingen som sker i samhället och i energisektorn. Vi har föreslagit frågor för vidare analys där vi ser ett stort värde i ett mer regelbundet samarbete mellan myndigheter. Det handlar exempelvis om gemensamma frågeställningar kring scenarieutveckling och analysmetoder, säger Therése.

I arbetet med uppdraget har Ei tagit hjälp av konsultföretaget DNV. Ei har också samverkat med Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Scenarierna i analysen bygger på preliminära underlag från Svenska kraftnäts Långsiktig marknadsanalys 2021.

Ei:s rapport

Rapporten Utvärdering av kostnader och nyttor av smarta elnät (Ei R2021:06).

Vill du ta del av DNV:s rapport, som gjordes inom ramen för projektet, hittar du den här. Pdf, 3 MB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter