Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:04:54

Tyck till om Ei:s förslag på ändringar av incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande inför tillsynsperiod 2024–2027

Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer i höst att fatta beslut om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027. Som ett led i det ser Ei över hur incitamenten för kvalitet och effektivt nätutnyttjande ska beräknas. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Ei:s förslag på ändringar av de befintliga incitamenten. Synpunkter kan lämnas till och med den 9 februari.

De utvecklade incitamenten för kvalitet och effektivt nätutnyttjande kommer att tillämpas i Ei:s beslut om elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2024–2027. Dessa beslut ska fattas senast den sista oktober 2023.

Hur incitamenten uppfylls påverkar intäktsramen

Syftet med elnätsregleringen är att säkerställa att elnätsföretagens verksamhet bedrivs effektivt till låga kostnader med en tillräcklig kvalitet. Kunden ska få betala ett rimligt pris för de olika tjänsterna som omfattas av regleringen samtidigt som företaget får skälig täckning för sina kostnader och en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

När intäktsramen bestäms tar Ei hänsyn till kvaliteten i nätverksamheten och till i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet. En sådan bedömning kan medföra en ökning eller minskning av intäktsramen.

Idag används två olika incitament vid fastställande av intäktsramen: incitamentet för kvalitet och incitamentet för effektivt nätutnyttjande.

Ändringar beskrivs i promemoria

Inför kommande tillsynsperiod har Ei föreslagit ett antal ändringar gällande hur incitamenten för kvalitet och effektivt nätutnyttjande ska beräknas.

De föreslagna ändringarna finns beskrivna i promemorian Övervägda ändringar av befintliga incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen för elnätsföretag - Inför tillsynsperioden 2024–2027 (Ei PM2023:01) och bygger på det utredningsarbete som Ei har bedrivit under 2021 och 2022. I arbetet med att utveckla incitamenten har Ei haft hjälp av en extern referensgrupp bestående av representanter från elnätsföretag och kund- /konsumentorganisationer som på olika sätt har bidragit med synpunkter.

Nu vill Ei ge alla intressenter möjlighet att ta del av förslagen och lämna synpunkter.

Synpunkter senast den 9 februari

Synpunkter på förslagen som beskrivs i promemorian kan lämnas till Ei till och med den 9 februari 2023.

Skicka dina synpunkter via e-post till Ei:s registrator, se kontaktuppgifter längre ner. Vänligen uppge ärendenummer 2021–100220.

Om allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL