Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:21:15

Ei har sammanställt omdirigeringen i Sverige 2022

Förra året bad Energimarknadsinspektionen (Ei) de elnätsföretag som använt sig av verktyget omdirigering under 2022 att rapportera det till Ei. Sammanställningen visar att 5 av 170 distributionsnätsföretag samt Svenska kraftnät använt sig av omdirigering under året.

Skyldigheten för elnätsföretagen att rapportera omdirigering följer av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen). Enligt förordningen ska Ei årligen publicera en rapport som sammanfattar den omdirigering som använts i Sverige. Rapporten ska också skickas in till ACER*.

Årets rapport är den första som har sammanställts av Ei och den innehåller de svar som kommit in från elnätsföretag i Sverige som uppgett att de har använt sig av omdirigering under 2022. Den visar att 5 av 170 distributionsnätsföretag samt Svenska kraftnät har använt omdirigering under året.

Svenska kraftnät har använt sig av resurser från vattenkraft, vindkraft, gasturbiner och värmekraft för omdirigering. Den totala volymen var på drygt 20 000 MWh inom Sverige och skälet till omdirigeringarna var att undvika överbelastning av elnätet internt i Sverige.

Distributionsnätsföretagen har använt sig av resurser från vattenkraft, vindkraft och en mindre andel efterfrågeflexibilitet. Distributionsnätsföretagens totala inrapporterade volym uppgick till nästan 1 700 MWh och de har uppgett att det främsta skälet till omdirigeringarna var att undvika överbelastning i eget nät.

Här kan du ta del av Ei:s rapport Omdirigering i Sverige under 2022 (Ei R2024:06) Öppnas i nytt fönster.

Ei har för avsikt att fortsätta samla in dessa rapporter årligen och kommer informera mer om kommande insamling.

Vad är omdirigering?

Omdirigering är en åtgärd som elnätsföretag kan använda för att undvika överbelastning av elnätet. Den definieras i elmarknadsförordningen som ”en åtgärd, inbegripet begränsning, av tilldelad kapacitet som aktiveras av en eller flera systemansvariga genom att ändra produktionsmönstret eller belastningsmönstret, eller båda, för att ändra fysiska flöden i elsystemet och minska en fysisk överbelastning eller på annat sätt säkerställa systemsäkerhet.”

Omdirigering ska i första hand ske på marknadsbaserade grunder och kan genomföras med flexibla resurser av alla typer. Det kan vara flexibel produktion, lager eller efterfrågeflexibilitet.

Praktiskt kan omdirigering ske genom att elnätsföretaget avtalar med producenter, eller förbrukare, om att ändra produktion och/eller förbrukning så att elnätet avlastas.

Mer information om omdirigering (ei.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en samarbetsorganisation för EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter