Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 05:19:59

Ny konsultrapport om överföringsbegränsningar i elnätet

För att få en samlad bild och större kunskap om hur överföringsbegränsningar i det svenska elnätet påverkar och hanteras av elnätsföretagen, har Energimarknadsinspektionen (Ei) låtit konsultföretaget Sweco titta närmare på frågan. Rapporten finns nu att ta del av på ei.se.

Nya produktionsmönster och belastningsmönster i elsystemet innebär utmaningar för elnätsföretagen, bland annat genom ökade överföringsbegränsningar i elnätet.

För att få en bättre bild av hur utmaningarna ser ut, både idag och framåt, och hur nätföretagen hanterar överföringsbegränsningarna i elnätet, har Ei låtit konsultföretaget Sweco analysera frågan.

I rapporten beskrivs vilka de huvudsakliga utmaningar är på olika nätnivåer, hur överföringsbegränsningarna hanteras av elnätsföretagen och vilka hinder eller utmaningar som företagen ser i dagens regelverk.

Sweco har även tittat närmare på Storbritannien, Tyskland och Nederländerna, som har en liknande produktionsmix och nätstruktur som Sverige, för att se likheter och skillnader i förekomst och hantering av överföringsbegränsningar.

Ökad kunskap

Ei har beställt rapporten i syfte att få en ökad kunskap om överföringsbegränsningar och hur de hanteras. Rapporten kommer att användas som kunskapsunderlag i frågor kopplade till överföringsbegränsningar och bidra till helhetsbilden.
För att fler ska kunna ta del av utredningen publiceras den även på ei.se.

Swecos rapport Överföringsbegränsningar

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter