Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:47:52

Sammanfattning av Ei:s marknadsövervakning 2023

Energimarknadsinspektionen (Ei) har en viktig roll i att övervaka grossistmarknaderna för energi för att undvika förekomsten av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Nu finns en sammanfattning av Ei:s arbete inom marknadsövervakning under 2023.

Utgångspunkten för Ei:s tillsyn inom marknadsövervakning är Transparensförordningen och REMIT-förordningen. Kort beskrivet syftar transparensförordningen till att ge alla aktörer på marknaden samma tillgång till information om otillgängliga anläggningar. REMIT-förordningen ska i sin tur förhindra insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.

Flest tillsynsbeslut hittills

Ei har beslutat om fler REMIT-ärenden under 2023 än något år tidigare. Detta har varit möjligt då flera utredningar hade påbörjats redan under 2022. Dessutom har Ei under året arbetat med att utveckla verktyg samt effektiviserat och förbättrat de interna processerna för att utreda ärenden. Totalt har Ei utrett och avslutat 39 ärenden där 10 av dessa lämnades vidare till Ekobrottsmyndigheten.

Ei:s övervakning enligt transparensförordningen

Under 2023 granskade Ei 861 marknadsmeddelanden som publicerades av aktörer med produktion, konsumtion eller transmission som är belägen i eller har en anknytning till Sverige.

Antalet marknadsmeddelanden var något färre jämfört med år 2022 då Ei granskade 905 marknadsmeddelanden. Sammanfattningen om Ei:s marknadsövervankning 2023 kan du läsa i sin helhet via nedan länk:

Promemoria Marknadsövervakning 2023 (Ei PM2024:03)

Så här jobbar Ei med REMIT

Utifrån REMIT-förordningen (EU) nr 1227/2011 övervakar Ei grossistmarknaderna för el och gas, genom att granska transaktionsdata som samlas in av EU-myndigheten ACER Länk till annan webbplats.*.

I första hand får varje nationell tillsynsmyndighet ta del av data som gäller handel i det egna landet. Men genom samarbetet på EU-nivå har tillsynsmyndigheterna möjlighet att vid behov också dela vissa data med varandra. Förutom att Ei får tillgång till transaktionsdata via ACER kan marknadsaktörer och allmänheten tipsa Ei om misstänkta fall av överträdelser av REMIT-förordningen.

När Ei får information om en misstänkt överträdelse sker en bedömning. Om det finns anledning att anta att en överträdelse av regelverket har skett lämnas ärendet över till Ekobrottsmyndigheten.

Om REMIT-förordningen Öppnas i nytt fönster.

Så här jobbar Ei med transparensförordningen

Transparensförordningen (EU) nr 543/2013 anger bland annat tidsgränser för när aktörer måste offentliggöra information om otillgängligheter i form av marknadsmeddelanden och hur snabbt informationen ska offentliggöras.

Ei går kontinuerligt igenom marknadsaktörernas redovisning av marknadsmeddelanden. Om ett marknadsmeddelande inte uppfyller kraven i transparensförordningen kontaktar Ei aktören för mer information. Ei kan även kräva en redogörelse för vad som har hänt i det specifika fallet eller en beskrivning av aktörens rutiner kring offentliggörande av informationen. Om Ei kommer fram till att aktören inte följer tranparensförordningens bestämmelser kan myndigheten fatta beslut om att förelägga aktören om att vidta åtgärder.

Om transparensförordningen

* Fotnot: The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Acer) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter