Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 05:03:34

Elnätsägare: Nominera gärna nätutvecklingsprojekt till Ei:s arbete med att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad

Inom ramen för Energimarknadsinspektionens (Ei:s) nya regeringsuppdrag inom området kortare ledtider har vi tillsammans med Länsstyrelsen och Lantmäteriet tagit fram urvalskriterier för de nätutvecklingsprojekt som ska ingå. Vill du som nätägare nominera projekt, välkommen att göra det senast den 10 april.

Arbetet med att utveckla och implementera en effektivare tillståndsprocess ska ske inom ramen för faktiska projekt. I uppdragsbeskrivningen från regeringen står det också att Ei tillsammans med berörda länsstyrelser och Lantmäteriet ska prioritera sådana projekt som syftar till att förbättra överföringen i nord-sydlig riktning, mellan elområden och till tillväxtområden samt projekt till slutkund vilka bedöms medföra stor samhällsnytta och/eller klimatnytta.

Det här ska de nominerade nätutvecklingsprojekten uppfylla

Ei, Lantmäteriet och Länsstyrelsen önskar projekt som berör ett eller flera av följande kriterier:

  • Ansökan om linje- och områdeskoncession, ändring av nätkoncession eller medgivande (enligt 17§ ledningsrättslagen eller marktillträde enligt 2 kap. 57§ ellagen).
  • Projekt som är i en tidig fas och på väg till myndighetsdialog.
  • Projekt där det kommer att starta parallella processer (Natura-2000, dispenser, ledningsrätt med mera).
  • Projekt där ansökan inom kort ska skickas till Ei, där nätägaren bedömer att det är relevant att skicka miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen innan eller i samband med inlämnandet.
  • Projekt med vanligt förekommande frågeställningar (exempelvis inom områden som naturmiljö, teknik och rennäring).

Projekten kan innebära både betydande miljöpåverkan och ej betydande miljöpåverkan. Ei önskar om möjligt att man kommer att använda sig av myndighetens e-tjänst för nätkoncessionsansökan (Dinkel).

Detta bör nomineringen innehålla

  • Översiktlig och kortfattad beskrivning av projektet.
  • Genomförandeplan och tidplan samt tydliga kontaktuppgifter för vidare dialog.
  • Kortfattat om hur projektet uppfyller relevanta kriterier i punktlistan ovan och hur det kopplar till regeringens prioriteringar i uppdragsbeskrivningen (förbättra överföringen i nord-sydlig riktning, mellan elområden och till tillväxtområden samt projekt till slutkund vilka bedöms medföra stor samhällsnytta och/eller klimatnytta).
  • Om det finns något övrigt som projektet bidrar med i den fortsatta utvecklingen av en mer effektiv nätutbyggnadsprocess.
  • Beskrivning av projektorganisation (resurser avsatta för aktivt deltagande i regeringsuppdraget).

Nomineringen skickar du till mejladressen som finns angiven i kontaktuppgifterna nedan senast den 10 april 2024. Du är också välkommen med dina frågor till någon av projektledarna.

Här kan du läsa mer om Ei:s arbete i regeringsuppdragen som vi haft sedan 2021 inom området kortare ledtider för elnätsutbyggnad.

Kontaktuppgifter
Jenny Johnson
Projektledare

016-542 91 82

Alexandra Westerdahl
Biträdande projektledare

016-542 91 30

Fler nyheter