Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 14:09:24

Påminnelse: Elnätsföretag ska lämna uppgifter om anslutna kraftproduktionsanläggningar senast 22 mars

Senast den 22 mars ska elnätsföretag skicka information till Svenska kraftnät om anslutna kraftproduktionsanläggningar. Energimarknadsinspektionen (Ei) skickade en begäran om uppgifter till berörda företag i slutet av februari.

Enligt ellagen är nätföretagen skyldiga att ansluta elproduktion till elnätet. Vid anslutning gäller alltid reglerna i kommissionens förordning om nätanslutning av generatorer (RfG). All elproduktion över 800 W som ansluts ska uppfylla de tekniska krav för anslutning som anges i RfG.

Syftet med reglerna

Reglerna i RfG syftar till att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor samt främja en unionsomfattande elhandel. Reglerna i RfG syftar också till att säkerställa att förmågan hos kraftproduktionsanläggningar utnyttjas på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor i hela unionen.

Reglerna följs upp genom insamling av uppgifter

Ei skickade i slutet av februari ut en begäran till ett stort antal elnätsföretag att inkomma med uppgifter till Svenska kraftnät. Begäran är en del av den uppföljning av regelverket som sker på EU-nivå. Svenska kraftnät i sin tur sammanställer uppgifterna och skickar informationen till ENTSO-E och EU-myndigheten Acer.

Vilka företag omfattas av tillsynen

Reglerna enligt kommissionsförordningen RfG berör alla elnätsföretag. Sista dag för företagen att lämna in uppgifterna till Svenska kraftnät är den 22 mars 2024.

Mer information om begäran om uppgifter finns att läsa i tidigare webbnyhet från den 27 februari: Ei begär in uppgifter även i år om elnätsföretagens anslutna kraftproduktionsanläggningar

Här kan du läsa mer om kommissionens förordning om nätanslutning av generatorer RfG.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter